14-17.6. Víkendová akcia: 13% na všetky produkty s kódom PPAVZJ

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník,

aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť PARTICLE s.r.o., reg. na OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 27127/S, so sídlom Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec, IČO: 47 858 541

2. Aké osobné údaje spracúvame?

E-shop

Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., e-mail.

Účtovníctvo

Aby sme mohli pripraviť účtovné podklady a doklady a splniť si povinnosti s tým súvisiace spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel.č., e-mail, podpis

Kúpne zmluvy

Aby sme mohli s vami uzatvoriť kúpnu zmluvu a plniť si povinnosti s tým súvisiace spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel.č., e-mail

Evidencia reklamácií

Aby sme mohli vybaviť vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel.č., e-mail, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel.č. kontaktnej osoby

Súťaž

Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, tel. č., e-mail.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, tel. č., e-mail.

Kamerový systém - monitorovanie priestorov prístupných verejnosť

Pokiaľ nás navštívite, spracúvame aj váš obrazový záznam, keďže máme kamerový systém, ktorý sníma priestory prístupné verejnosti.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si povinností s tým súvisiacich.

Kúpne zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia a evidencie kúpnych zmlúv a plnenia si povinností s tým súvisiacich.

Evidencia reklamácií

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej reklamácie.

Spotrebiteľská súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Užívateľský účet

S vašom súhlasom spracúvame vaše osobné údaje za účelom vytvorenia užívateľského účtu.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Cookies

S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môže dať zakliknutím príslušného checkboxu na našom webovom sídle.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na e-mail info@particlepeptides.com,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu PARTICLE s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec,
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa.

7. Komu vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi a v prípade reklamácie aj dodávateľovi.
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje účtovníckej firme a reklamnej agentúre. V prípade kontroly sprístupňujeme vaše osobné údaje daňovému úradu, SOI, prípade inému oprávnenému subjektu.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy

Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Spotrebiteľská súťaž

Dokumenty týkajúce sa spotrebiteľskej súťaže sa uchovávajú po dobu trvania súťaže. Osobné údaje výhercom sa uchovávajú po dobu potrebnú na preukázanie príp. nárokov, navrhujeme 5 rokov.

Marketing

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

Záznam z kamerového systému sa uchováva po nevyhnutnú dobu, zvyčajne max. po dobu 15 dní.

9. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

10. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mail info@particlepeptides.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania prostredníctvom sprostredkovateľa a v nasledovných programoch a online aplikáciách:

 • program pre administráciu web stránky,
 • online fakturačný systém,
 • online systém pre rozposielanie reklamných e-mailov,
 • program MS Office.

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má zavedenú politiku silných hesiel. Osobné údaje na pracovných počítačoch sú šifrované. Osobné údaje na pracovných počítačoch sú chránené antivírovým programom ESET.

13. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na e-mail info@particlepeptides.com,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu PARTICLE s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec,
 • odovzdaním oznámenia v sídle prevádzkovateľa.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. 5. 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.