Ponúkame 10% províziu. Všetky provízie budú vyplatené v EUR mene priamym prevodom na bankový účet.

Prihláste sa do nášho partnerského programu vyplnením formulára na tejto stránke.


VŠEOBECNÉ obchodné podmienky PRE PARTICLE AFFILIATE PROGRAM 

UPOZORNENIE: PARTICLE AFFILIATE PROGRAM JE URČENÝ VÝHRADNE PRE PODNIKATEĽOV. VZHĽADOM NA UVEDENÉ SA VŠETKY VZŤAHY MEDZI SPOLOČNOSŤOU A PARTNERMI POVAŽUJÚ ZA OBCHODNOPRÁVNE VZŤAHY.

Obsah

 1. Platnosť VOP
 2. Definície
 3. Registrácia a vytvorenie Konta
 4. Sprostredkovanie
 5. Provízia a platobné podmienky
 6. Ochrana osobných údajov
 7. Práva duševného vlastníctva
 8. Porušenie Práv duševného vlastníctva tretej osoby
 9. Náhrada škody10. Obmedzenia zodpovednosti
 10. Ďalšie ustanovenia
 11. Mlčanlivosť
 12. Trvanie Zmluvy
 13. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.     Platnosť VOP

1.1.   Všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na záväzkové vzťahy medzi Spoločnosťou a Partnermi, ktorí majú záujem sa zúčastniť Particle Affiliate Programu.

1.2.   VOP. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Registračného formuláru a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté medzi Spoločnosťou a Partnerom inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Partnera obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej dohode Spoločnosti a Partnera, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania obsiahnuté v osobitnej písomnej dohode, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania. Akékoľvek všeobecné zmluvné podmienky Partnera sa na vzájomné vzťahy Partnera a Spoločnosti nepoužijú.

1.3.   Zmeny a doplnenia VOP. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP sú platné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené Spoločnosťou, pričom Partner a Spoločnosť sa dohodli, že Spoločnosť je oprávnená jednostranne zrušiť, zmeniť alebo doplniť tieto VOP a takúto úpravu VOP oznámiť Partnerovi a Partner je povinný sa s takto upravenými VOP oboznámiť; za oznámenie úpravy VOP sa považuje aj zverejnenie upravených VOP v Konte Partnera. V prípade, že Partner s upravenými VOP nesúhlasí, vyjadrí tak písomne (postačuje správa doručená na e-mail: info@particlepeptides.com) najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia úpravy VOP, pričom v takomto prípade je na zvážení Spoločnosti, či výhrady Partnera v plnom rozsahu akceptuje a potvrdí aplikáciu pôvodného znenia VOP, alebo so Partnerom dojedná osobitné ustanovenia odchyľujúce sa od upraveného znenia VOP, alebo bude trvať na zmene VOP, pričom v takom prípade má Partner právo, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Spoločnosti o tom, že na zmene VOP trvá, jednostranne zrušiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou.

1.4.   Žiadne plnenie pre tretie osoby. Záruky a iné záväzky Spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy vznikajú len voči Partnerovi a v jeho výlučný prospech. S výnimkou prípadov, keď je to ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, žiadna iná osoba alebo subjekt nebudú považovaní za tretiu osobu, ktorej je zo strany Spoločnosti poskytované akékoľvek plnenie, nárok či iné právo zo Zmluvy, ani inak nie je oprávnená prijímať alebo vymáhať akékoľvek plnenie, nároky alebo práva voči Spoločnosti v súvislosti so Zmluvou.

2.     Definície

 

2.1 Nižšie uvedené pojmy majú význam definovaný nasledovne:

Dôverné informácie” sú neverejné informácie Spoločnosti, ktoré sú sprístupnené Partnerovi, a ktoré sú v čase sprístupnenia identifikované ako dôverné alebo by mali byť dôvodne považované za dôverné alebo chránené s ohľadom na ich povahu a/alebo okolnosti súvisiace s ich sprístupnením, najmä informácie o cenovej politike Spoločnosti, osobitne poskytnutých zľavách, spôsobe vybavovania nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu alebo za vady, či iných špecificky navrhnutých podmienkach a dojednaniach medzi Spoločnosťou a Partnerom, ktoré nie sú Spoločnosťou zverejnené.

DPH“znamená daň z pridanej hodnoty.

E-shop“ znamená internetovú stránku prevádzkovanú Spoločnosťou s URL adresou: https://particlepeptides.com/ a všetky jej podstránky.

Konto znamená jedinečný užívateľský účet priradený Partnerovi po jeho úspešnej Registrácii, ktorý je nevyhnutné vytvoriť pre možnosť realizácie Sprostredkovania.

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Obsah“ znamená akýkoľvek text, súbor, grafiku, média, údaje, dáta, informácie a akýkoľvek iný obsah.

Odkaz“ znamená identifikačné číslo, ktoré sa vloží do URL adresy umiestnenej na Webovej stránke Partnera, cez ktorú sa Zákazník preklikne na E-shop Spoločnosti.

Označenia Spoločnosti” znamenajú ochranné známky (národné, európske a medzinárodné), logá, obchodné mená, dizajny alebo slogany Spoločnosti alebo jej spriaznenej osoby bez ohľadu na to, či sú osobitne registrované.

Particle Affiliate Program“ je provízny program pre Partnerov, ktorého podmienky sú uvedené v týchto VOP.

Partner“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má záujem o účasť v Particle Affiliate Programe.

Práva duševného vlastníctva” znamenajú všetky práva, tituly a nároky k všetkým formám duševného vlastníctva, vrátane všetkých autorských práv, práv na dizajn, ochranných známok, obchodných mien, práv na doménové mená, patentov, práv na obchodné tajomstvo, práv sui generis, práv týkajúcich sa know-how a všetkých ostatných práv súvisiacich s autorstvom a/alebo vytvorením umeleckého, priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

Provízia“ znamená platbu (províziu) za Sprostredkovanie v zmysle týchto VOP.

Registrácia“ znamená vytvorenie Konta na Webovej stránke Spoločnosti v časti Particle Affiliate Program.

Registračný formulár“ znamená online registračný formulár dostupný v E-shope Spoločnosti v časti Particle Affiliate Program.

Spoločnosť“ znamená spoločnosť PARTICLE s. r. o., so sídlom Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec, IČO: 47 858 541, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 27127/S.

Sprostredkovanie“ znamená umiestnenie Odkazu na Webovú stránku Partnera, z ktorej bol Zákazník odkázaný (sa Zákazník preklikol) na E-shop Spoločnosti, za podmienky, že takýto Zákazník zrealizoval cez E-shop nákup tovaru (uzavrel kúpnu zmluvu) a riadne zaplatil kúpnu cenu za objednaný tovar a Partner zároveň splnil povinnosti a záväzky v zmysle týchto VOP.

Webová stránka“ znamená internetovú stránku Partnera, na ktorú Partner umiestnil Odkaz.

Zákazník“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá si cez E-shop objedná tovar Spoločnosti a riadne uhradí kúpnu cenu za objednaný tovar.

Zmluva“ znamená zmluvu medzi Zmluvnými stranami, ktorá vznikla v súlade s čl. 3 týchto VOP (úspešnou Registráciou) a zhŕňa všetky zmluvné dojednania dojednané medzi Zmluvnými stranami.

Zmluvná strana“ znamená Spoločnosť a Partnera, spoločne alebo jednotlivo podľa prípadu.

3. Registrácia a vytvorenie Konta

3.1 Registračný formulár. V prípade záujmu Partnera zúčastniť sa Particle Affiliate Programu, je Partner povinný vyplniť Registračný formulár. Pre účely Registrácie je Partner povinný poskytnúť Spoločnosti všetky údaje nevyhnutné na vytvorenie Konta tak, ako sú uvedené v Registračnom formulári. Partner poskytne všetky informácie v správnej, pravdivej, aktuálnej a úplnej podobe a v prípade ich zmeny, tieto oznámi Spoločnosti ihneď, najneskôr do 24 hodín od kedy zmena nastala. Spoločnosť si vyhradzuje právo preverovať správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých pri Registrácii. Akékoľvek porušenie povinnosti Partnera podľa tohto odseku VOP, oprávňuje Spoločnosť odmietnuť, ukončiť alebo pozastaviť Rezerváciu, ako aj prístup do Konta, pričom takéto odmietnutie, ukončenie alebo pozastavenie sa nepovažuje za porušenie povinností Spoločnosti a Partnerovi z tohto dôvodu nevznikajú žiadne nároky.

3.2   Heslo. Partner si pri Registrácii sám určí jedinečné heslo, ktoré ho oprávňuje na prístup do Konta. Partner má právo vygenerované heslo zmeniť, a to vo svojom profile v Konte. V prípade zabudnutia hesla je Partner oprávnený požiadať o zabezpečenie vygenerovania nového hesla. Partner je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho Konta (najmä za zabezpečenie hesla) a za všetky aktivity vykonávané v tomto Konte alebo prostredníctvom neho; v prípade narušenia integrity Konta (vrátane straty hesla), je Partner povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od kedy došlo k takémuto narušeniu, informovať Spoločnosť o tejto skutočnosti. Spoločnosť nie je zodpovedná za akýkoľvek neoprávnený zásah do integrity Konta, ktorý je spôsobený stratou hesla alebo sprístupnením hesla a/alebo Obsahu Konta tretej osobe zo strany Partnera.

3.3 Potvrdenie o prijatí do Particle Affiliate Programu. Spoločnosť, v prípade ak má záujem o umožnenie účasti Partnera v Particle Affiliate Programe a uzavretie Zmluvy s Partnerom, zašle Partnerovi na e-mailovú adresu uvedenú v Registračnom formulári potvrdenie o prijatí Partnera do Particle Affiliate Programu. K uzavretiu Zmluvy (t.j. k úspešnej Registrácii), a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností vo vzťahu k Particle Affiliate Programu, dochádza až okamihom potvrdenia Spoločnosti o prijatí Partnera do Particle Affiliate Programu. Partner berie na vedomie, že je na voľnom uvážení Spoločnosti, či Partnera do Particle Affiliate Programu príjme alebo nie.

3.4   Konto. V prípade úspešnej Registrácie je Partnerovi vytvorené Konto, do ktorého je oprávnený sa kedykoľvek prihlásiť. Používanie Konta sa riadi pravidlami stanovenými v týchto VOP; akékoľvek iné použitie Konta má za následok podstatné porušenie Zmluvy. Nie je povolené ďalej zdieľať alebo opätovne predávať prístup ku Kontu akejkoľvek tretej osobe.

3.5   Zrušenie Konta. Spoločnosť je oprávnená zrušiť Konto v prípade, ak dôjde k zániku Zmluvy, alebo v iných prípadoch podľa týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Po zrušení Konta Spoločnosť vymaže všetok Obsah týkajúci sa Partnera a Konta, pričom tento Obsah nie je povinný zálohovať pre budúce použitie. Tým nie je dotknuté oprávnenie a zároveň aj povinnosť Spoločnosti uchovávať vybrané informácie a údaje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. pre daňové a účtovné účely).

3.6   Vyhlásenia vo vzťahu ku Kontu. Prístup do Konta je poskytovaný a sprístupnený Partnerovi „tak, ako je“ (as available), a preto Spoločnosť NEZARUČUJE, že Konto bude (a) nepretržite dostupné alebo jeho sprístupnenie neprerušované; (b) bez vád, chýb, incidentov, vírusov alebo škodlivých komponentov; (c) zodpovedať požiadavkám, očakávaniam a špecifikáciám tretích osôb; (d) pracovať s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom. S VÝNIMKOU PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TÝCHTO VOP, SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VO VZŤAHU KU KONTU  ALEBO INÝM PODMIENKAM A TÝMTO VYLUČUJE AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, KTORÉ SÚ ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TITULU UŽÍVANIA, NEPORUŠOVANIA PRÁV A PLNENIA POVINNOSTÍ, KVALITY, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. AK SÚ PRÁVA ALEBO NÁHRADY PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TAKÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

4. Sprostredkovanie

4.1 Sprostredkovanie. Partner sa zaväzuje, že po úspešnej Registrácii bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby Spoločnosť mala príležitosť uzavrieť so Zákazníkom kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude predaj tovaru Spoločnosti Zákazníkovi cez E-shop, a teda zabezpečí Sprostredkovanie.

4.2 Odkaz. Odkaz bude Partnerovi vygenerovaný a sprístupnený v jeho Konte po jeho úspešnej Registrácii. Partner nesmie vygenerovaný Odkaz žiadnym spôsobom meniť alebo upravovať, pričom umiestnenie Odkazu na Webovej stránke, ako aj akákoľvek zmena jeho umiestnenia, podlieha vždy predchádzajúcemu súhlasu Spoločnosti.

4.3 Vyhlásenia Partnera. Partner vyhlasuje, že:

4.3.1. berie na vedomie, že Spoločnosť predáva tovar iba a výlučne na účely vedeckému výskumu a vývoja, pričom tento tovar nie je možné použiť ako liek, liečivo, účinnú látku, zdravotnícku pomôcku, kozmetický výrobok, látku pre výrobu kozmetického výrobku, ani ako látku pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu či výživový doplnok a ani akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách;

4.3.2. je podnikateľom a pri uzatváraní a plnení Zmluvy vystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti;

4.3.3. v čase uzavretia Zmluvy a ani po celú dobu jej trvania nemá a nebude mať zmluvné ani iné záväzky, ktoré by mu bránili v plnení povinností v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP a nie je si vedomý ani iných obmedzení;

4.3.4. Webová stránka, na ktorú umiestňuje Odkaz, má podobu riadne dokončenej webovej stránky, tzn. má ucelený vzhľad a jednotlivé jej prvky sú riadne funkčné;

4.3.5. na Webovej stránke a ani v iných súvisiacich prameňoch alebo odkazoch, ktoré sú priamo alebo nepriamo spájané s Partnerom a jeho činnosťou, nie sú prezentované žiadne zakázané a nelegálne činnosti,

4.3.6. je v plnom rozsahu oprávnený umiestniť Odkaz na Webovú stránku, ako aj plniť všetky povinnosti a záväzky v zmysle týchto VOP, a že takýmto postupom nedôjde k neoprávnenému konaniu, najmä nie ku konaniu, ktoré by bolo považované za neprípustnú reklamu, nevyžiadanú elektronickú komunikáciu, nezákonné spracúvanie osobných údajov alebo iný protiprávny inštitút.

4.4 Povinnosti Partnera. Partner je povinný:

4.4.1. riadne vykonávať Sprostredkovanie a počas Sprostredkovania konať s vynaložením odbornej starostlivosti, podľa svojich schopností, možností a v dobrej viere, pričom je vždy povinný dbať na záujmy a dobrú povesť Spoločnosti a konať v súlade s jej pokynmi;

4.4.2. zachovávať pravdivosť, správnosť a úplnosť vyhlásení uvedených v týchto VOP po celú dobu trvania tejto Zmluvy;

4.4.3. poskytnúť Spoločnosti vždy aktuálne informácie, o ktoré Spoločnosť požiada, a bezodkladne oboznamovať Spoločnosť so všetkými novými skutočnosťami, o ktorých sa dozvie alebo mal dozvedieť pri svojej činnosti, a ktoré sú alebo môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy významné;

4.4.4. počas trvania Zmluvy zabezpečiť a poskytnúť Spoločnosti všetku požadovanú súčinnosť vrátane povinnosti zaistiť technicko-organizačné podmienky potrebné k umiestneniu Odkazu na Webovú stránku, prepojeniu Webovej stránky s E-shopom, ako aj s Kontom. Po dobu neposkytnutia požadovanej súčinnosti a/alebo informácií zo strany Partnera sa Spoločnosť nedostáva do omeškania s plnením jej povinností, najmä s vyplácaním Provízie. Partner sa zaväzuje zabezpečiť náležitú súčinnosť všetkých zainteresovaných zamestnancov, externých partnerov a dodávateľov, ktorých súčinnosť bude pre Zmluvu nevyhnutná;

4.4.5. informovať na Webovej stránke, že tovar Spoločnosti sa predáva iba a výlučne NA ÚČELY VEDECKÉMU VÝSKUMU A VÝVOJA, pričom iné používanie tovaru Spoločnosti je zakázané;

4.4.6. zabezpečiť, aby vyjadrenia Partnera alebo tretích osôb prezentované v iných častiach Webovej stránky (na iných podstránkach), ktoré sa týkajú možnosti používania peptidov na iné účely, než sú účely vedeckého výskumu a vývoja, neboli spájané s tovarom a činnosťou Spoločnosti;

4.4.7. zabezpečiť, aby akákoľvek reklama Spoločnosti, ktorá je uvedená na Webovej stránke a jej podstránkach, sa týkala iba a výlučne predaja peptidov na účely vedeckému výskumu a vývoja a aby v tomto smere bola za každých okolností takto aj vykladaná;

4.4.8. upozorniť na Webovej stránke, že smerodajné informácie o peptidoch, ktoré Spoločnosť predáva a možnosti ich použitia (iba pre účely vedeckého výskumu a vývoja) sú uvedené v E-shope Spoločnosti, pričom iba tieto informácie môžu byť spájané so Spoločnosťou a jej činnosťou.

4.5 Zákazy. Partner nesmie:

4.5.1.  vstupovať do záväzkov v mene či na účet Spoločnosti a nesmie poskytovať žiadne ručenia, vyhlásenia alebo prísľuby za Spoločnosť s výnimkou, že by k tomu bol Spoločnosťou výslovne  písomne splnomocnený;

4.5.2. meniť alebo akokoľvek upravovať Odkaz alebo Webovú stránku po tom, čo ju Spoločnosť schváli, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti;

4.5.3. vložiť, sprístupniť či nahrať (uploadnuť) do Konta, Odkazu alebo na Webovú stránku Obsah: (a) bez povolenia, licencie alebo iného oprávnenia na jeho použitie (vrátane warezu); (b) ktorý je poškodzujúci dobrú povesť, nekalosúťažný, v rozpore s poctivým obchodným stykom, či porušujúci všeobecne záväzné právne predpisy a etické štandardy (najmä s erotickým či pornografickým motívom, promujúcim hazardné hry, propagujúcim omamné a psychotropné látky, jedy a iné obdobné látky, alebo pôsobiaci urážlivo, nenávistne, násilne, klamlivo či inak poškodzujúco); (c) osobné údaje, súkromné alebo dôverné informácie patriace tretej osobe bez jej súhlasu alebo legitímneho právneho základu; (d) týkajúci sa plánovania alebo zapojenia sa do akejkoľvek nezákonnej, podvodnej alebo manipulatívnej činnosti, (e) ktorý obsahuje nadmerné množstvo súborov a dát a preťažuje databázové servery a systémy, (f) ktorý inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo je protiprávny. V prípade, že si Partner nie je istý, či Obsah spadá pod vyššie uvedené obmedzenia, je povinný si vopred vyžiadať od Spoločnosti vyjadrenie o povahe Obsahu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Obsah vložený, sprístupnený alebo nahratý (uploadnutý) Partnerom a nie je povinná monitorovať Obsah, ani kontrolovať, interpretovať, overovať alebo schvaľovať Obsah; z tohto dôvodu nie je ani zodpovedná za správnosť, pravdivosť, presnosť, úplnosť, vhodnosť, dodržiavanie autorských práv alebo iný právny súlad akéhokoľvek takéhoto Obsahu.

5. Provízia a platobné podmienky

5.1 Výška Provízie. Za Sprostredkovanie sa Spoločnosť zaväzuje zaplatiť Partnerovi províziu vo výške 15% z kúpnej ceny za prvú sprostredkovanú kúpnu zmluvu a 10% z kúpnej ceny za druhú a akúkoľvek ďalšiu sprostredkovanú kúpnu zmluvu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že pre určenie výšky Provízie sa vychádza z kúpnej ceny určenej bez DPH a nezhŕňajúcej cenu za dodanie tovaru. Provízia bude vyplácaná v mene EUR. V Provízii sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady vynaložené Partnerom, preto Partner nemá nárok na žiadne iné vecné a/alebo finančné plnenia.

5.2 Vznik nároku na Províziu. Nárok na Províziu vzniká po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

5.2.1. existujúce Konto Partnera v Particle Affiliate Programe;

5.2.2. umiestnenie Odkazu na Webovej stránke Partnera v súlade s týmito VOP;

5.2.3. aktívny a slobodný preklik Zákazníka z Webovej stránky na E-shop Spoločnosti, a to prostredníctvom Odkazu;

5.2.4. uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktorý realizoval preklik podľa bodu 5.2.3 VOP, cez E-shop a riadna úhrada dojednanej kúpnej ceny na bankový účet Spoločnosti;

5.2.5. pravdivosť vyhlásení a splnenie povinností Partnera podľa týchto VOP.

5.3 Splatnosť a spôsob úhrady Provízie. Provízia bude vyplácaná mesačne, pričom Partner je oprávnený vystaviť faktúru na Províziu, právo na zaplatenie ktorej vznikol v príslušnom mesiaci, a to po uplynutí príslušného mesiaca. Spoločnosť poskytne informácie nevyhnutné pre výpočet Provízie Partnerovi prostredníctvom Konta, v ktorom budú Partnerovi sprístupnené najmä informácie o zakúpenom tovare, jeho cene, výške Provízie atď. Splatnosť Provízie je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Spoločnosti a bude uhrádzaná bankovým prevodom na bankový účet Partnera uvedený vo faktúre.

5.4 Čiastočné úhrady. Platby došlé od Spoločnosti, ak nie je dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak, sa započítavajú prednostne v tomto poradí: najskôr na istinu pohľadávky, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Partnera, a až následne na úhradu úrokov z omeškania.

5.5 Sankcia za omeškanie platieb. V prípade, ak sa Spoločnosť dostane do omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky Partnera, je Partner oprávnený uplatniť si voči Spoločnosti úrok z omeškania vo výške 0,001 % denne z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý deň omeškania až do jej úhrady v celosti.

5.6 Započítanie pohľadávok. Partner nie je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Spoločnosti.

6. Ochrana osobných údajov

 

6.1 GDPR. Spoločnosť týmto potvrdzuje, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so  všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke:

https://particlepeptides.com/sk/content/6-private-policy.

6.2 Dotknuté osoby. Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb, najmä zamestnancov Partnera, jeho štatutárov, či iných kontaktných osôb, s ktorými komunikácia je nevyhnutná pre plnenie Zmluvy. Partner sa zaväzuje, že informačnú povinnosť podľa tohto článku VOP sprístupní týmto dotknutým osobám.

6.3 Príjemcovia. Spoločnosť nesprístupňuje, ani neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám či subjektom, s výnimkou externých pracovníkov Spoločnosti, poskytovateľa IT služieb, správcu E-shopu, ako aj subjektov, ktoré Spoločnosti poskytujú účtovné služby, právne služby a pod., a z tohto dôvodu sa považujú za príjemcu v zmysle GDPR. V prípade, ak tak ustanovuje zákon, môžu byť osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci.

6.4 Kategórie osobných údajov. Spoločnosť spracúva iba bežné osobné údaje dotknutých osôb, najmä v rozsahu: meno a priezvisko, pracovné zaradenie, prípadne IP adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

6.5 Účel. Osobné údaje sú spracúvané za účelom riadneho plnenia Zmluvy, ako aj uplatňovania práv a plnenia povinností, ktoré súvisia so záväzkovým vzťahom medzi Partnerom a Spoločnosťou.

6.6 Právny základ. Právnym základom pre predmetné spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom v danom prípade je záujem Zmluvných strán na uzatvorení a plnení Zmluvy, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou, ale sú kontaktnými údajmi niektorej Zmluvnej strany (napr. štatutárny orgán, poverený zamestnanec).

6.7 Doba uchovávania. Osobné údaje budú uchovávané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre splnenie účelu spracovania osobných údajov, t.j. najmenej po dobu 4 rokov odo dňa ukončenia Zmluvy, prípadne dlhšie, ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.

6.8 Práva dotknutej osoby. Dotknutej osobe vyplývajú z GDPR viaceré práva, a to právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo doplnenie, právo na vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov SR. Jednotlivé práva je možné uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu Spoločnosti info@particlepeptides.comalebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Spoločnosti.

6.9 Poskytnutie osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť riadneho plnenia Zmluvy a povinností z nej vyplývajúcich.

7. Práva duševného vlastníctva

 

7.1 Zachovanie práv. Všetky Práva duševného vlastníctva týkajúce sa E-shopu Spoločnosti či akéhokoľvek iného Obsahu Spoločnosti, vrátane metodológie, dizajnov, použitých technológií, ponúk, nástrojov, procesov, postupov, plánov, šablón, syntaxe; ako aj všetkého audiovizuálneho obsahu (ako sú obrázky, tieňovanie, farby, organizácia, asociácie, štruktúra, umiestnenie, text, vzhľad a štýl alebonahrávky); ako aj databáz zostavených Spoločnosťou, sú po celý čas výlučným vlastníctvom a majetkom Spoločnosti alebo jej spriaznených osôb, prípadne jej dodávateľov. Tieto Práva duševného vlastníctva sa na Partnera za žiadnych okolností nepostupujú, neprevádzajú, ani neprechádzajú, pričom akékoľvek tieto Práva duševného vlastníctva sa môžu udeliť iba v rozsahu užívacích práv tak, aby bol Partner oprávnený vykonávať Sprostredkovanie podľa Zmluvy.

7.2 Označenia Spoločnosti. Spoločnosť a/alebo jej spriaznené osoby sú držiteľmi majetkových práv k Označeniam Spoločnosti. Partner nebude preto z tohto dôvodu priamo alebo nepriamo napádať a/alebo spochybňovať majetkové a iné práva Spoločnosti alebo spriaznených osôb k Označeniam Spoločnosti. Partner a ani žiadna jeho spriaznená osoba nepoužije, nezaregistruje alebo sa nepokúsi zaregistrovať akékoľvek obchodné meno, ochrannú známku, označenie, dizajn alebo doménové meno, ktoré v celku, alebo čiastočne zahŕňa Označenie Spoločnosti alebo môže vyvolať riziko zámeny s akýmkoľvek Označením Spoločnosti.

7.3 Ochrana Práv duševného vlastníctva. Zmluvné strany súhlasia, že za účelom ochrany Práv duševného vlastníctva Spoločnosti budú spolupracovať a že na ich ochranu vynaložia primerané úsilie.

7.4 Oznámenie. Partner bezodkladne oznámi Spoločnosti akékoľvek podozrenie alebo skutočné či hroziace porušenie práv k Označeniam Spoločnosti alebo iných Práv duševného vlastníctva Spoločnosti.

7.5 Podstatné porušenie povinnosti. Porušenie povinností stanovených v tomto článku VOP je považované za podstatné porušenie Zmluvy.

8. Porušenie Práv duševného vlastníctva tretej osoby

 

8.1 Výluky. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť voči Partnerovi za akékoľvek Nároky z práv duševného vlastníctva tretej osoby, ktoré: (a) vzniknú z neoprávneného použitia, reprodukcie alebo distribúcie Obsahu Spoločnosti; (b) vznikne z akejkoľvek úpravy alebo zmeny Obsahu Spoločnosti inou osobou, než je Spoločnosť, bez jej súhlasu; (c) vzniknú v súvislosti s neposkytnutím súčinnosti Partnera; (d) vyplýva z iných dôvodov, ktoré sú uvedené v Zmluve (napr. porušením zákazu stanoveného v Zmluve).

8.2 Postupy. V prípade, ak dôjde k porušeniu Práv duševného vlastníctva tretej osoby: (a) Partner poskytne Spoločnosti okamžité písomné oznámenie o každom nároku z Práv duševného vlastníctva tretej osoby, o ktorom sa dozvedel; (b) Partner umožní Spoločnosti prevzatie a zabezpečenie právnej obrany a ochrany voči nároku z Práv duševného vlastníctva tretej osoby, vrátane rozhodovania o stratégii takejto obrany a ochrany; (c) Partner vynaloží maximálne úsilie na zníženie dopadov nároku z Práv duševného vlastníctva tretej osoby v čo najväčšej miere (najmä výšky škody, nákladov a výdavkov); a (d) Partner poskytne Spoločnosti potrebnú súčinnosť, podklady, splnomocnenie a informácie v rozsahu, ktoré možno odôvodnene požadovať v súvislosti s takýmto nárokom Práv z duševného vlastníctva tretej osoby.

8.3 TENTO ČLÁNOK VOP PREDSTAVUJE ÚPLNÝ VÝPOČET ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI A TIEŽ JEDINÉ PROSTRIEDKY NÁPRAVY PRE PARTNERA VYPLÝVAJÚCE Z PORUŠENIA NÁROKOV Z PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA TRETÍCH OSôB. LIMITÁCIE, VÝLUKY A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI PODĽA TOHTO ČLÁNKU VOP SA POUŽIJÚ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVOM.

9.   Náhrada škody

9.1 Zodpovednosť Spoločnosti za škodu. Nakoľko nie je odôvodnené predpokladať, že by Partnerovi porušením povinností zo strany Spoločnosti mohla vzniknúť škoda väčšia, ako je Provízia, ktorú Spoločnosť do času vzniku škody Partnerovi uhradila, platí, že Spoločnosť je povinná nahradiť Partnerovi škodu vzniknutú zavineným porušením povinností z jej strany maximálne do výšky Provízie (bez DPH), ktorú Spoločnosť do času vzniku škody Partnerovi uhradila.

10. Obmedzenia zodpovednosti     

10.1 AK NIE JE V TÝCHTO VOP VÝSLOVNE UVEDENÉ INAK, SPOLOČNOSŤ, JEJ SPRIAZNENÉ OSOBY ALEBO SUBDODÁVATELIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA SKUTOČNÚ ŠKODU, UŠLÝ ZISK, UJMU, STRATU ALEBO POŠKODENIE, NEPRESNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ A DÁT, VYNALOŽENIE NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB, ALEBO AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, PREUKÁZANÉ ALEBO NEPREUKÁZANÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE  NEDBANLIVOSTI ALEBO OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI), A TO ANI V PRÍPADE, ŽE MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD BOLA OZNÁMENÁ, PRÍPADNE PREDVÍDATEĽNÁ.

10.2 OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SÚ NEZÁVISLÉ OD AKÝCHKOĽVEK DOHÔD A POUŽIJÚ SA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM APLIKOVATEĽNÝM PRÁVOM. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE SO ZÁKONOM, SA BUDÚ POSUDZOVAŤ TAK, ŽE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI BUDÚ SPOLOČNOSŤOU POSKYTNUTÉ V MINIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. AK PRÁVO ALEBO NÁHRADA SÚ PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

10.3 Ak zákonná kogentná úprava neustanovuje dlhšiu lehotu, akýkoľvek nárok Partnera zo Zmluvy môže byť uplatnený voči Spoločnosti len najneskôr do 1 roka odo dňa jeho vzniku, v opačnom prípade nárok Partnera zaniká; kratšie lehoty v zmysle Zmluvy a/alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

10.4 Maximálna kumulatívna zodpovednosť Spoločnosti za škody a/alebo iné ujmy, v žiadnom prípade nepresiahne celkovú Províziu zaplatenú Spoločnosťou Partnerovi do dňa vzniku škody a/alebo ujmy.

11. Ďalšie ustanovenia

 

11.1 Nevýhradnosť. Všetky práva udelené alebo vyplývajúce Partnerovi na základe Zmluvy sú nevýhradné. Spoločnosť si vyhradzuje právo uvádzať na trh, propagovať, distribuovať, predávať, udeľovať právo k sprostredkovaniu a zastupovaniu tretím osobám bez akýchkoľvek obmedzení, a žiadne ustanovenie Zmluvy neobmedzuje Spoločnosť v žiadnom smere určiť iných partnerov, predajcov alebo zástupcov alebo priamo alebo nepriamo uvádzať na trh, reprodukovať, distribuovať, alebo poskytovať tovar kdekoľvek na svete.

11.2 Ponuka. Spoločnosť je oprávnená oslovovať Partnera a informovať ho o svojich tovaroch, ako aj akejkoľvek jej inej činnosti a aktivitách (s čím Partner súhlasí), pričom takúto komunikáciu je oprávnená viesť akýmkoľvek spôsobom, vrátane e-mailov a automatizovaných telefonických hovorov, pričom takáto komunikácia Spoločnosti sa nebude považovať za nevyžiadanú komunikáciu (spam), reklamu alebo obchodné vyhlásenie.

11.3 Odporúčania. Partner týmto udeľuje Spoločnosti právo uvádzať Partnera ako zmluvnú stranu Spoločnosti, a to v reklamných a marketingových materiáloch, najmä na E-shope Spoločnosti, v prezentáciách určených pre potenciálnych iných partnerov alebo zákazníkov a v iných propagačných materiáloch Spoločnosti a/alebo jej spriaznenej osoby.

12. Mlčanlivosť

 

12.1 Mlčanlivosť. Partner je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách Spoločnosti a neprezradiť alebo nepoužiť takéto Dôverné informácie.

12.2 Zverejnenie. Odsekom 12.1 týchto VOP nie je dotknuté zverejnenie alebo iné použitie informácií v prípade, ak (a) zverejnenie alebo iné použitie informácií je požadované zákonom, orgánom verejnej alebo súdnej moci, alebo je nevyhnutné s ohľadom na plnenie tejto Zmluvy; (b) sa informácie poskytujú odborným poradcom Partnera na báze „potrebné vedieť“, a za predpokladu záväzku takýchto profesionálnych poradcov dodržiavať ustanovenia tohto článku VOP, ako keby boli Zmluvnou stranou Zmluvy; (c) takéto informácie sa stanú verejne známe alebo dostupné inak ako v dôsledku porušenia povinností stanovených v tomto článku VOP; (d) vznikli z vlastnej činnosti Partnera, (e) Spoločnosť poskytla predchádzajúci písomný súhlas so zverejnením alebo iným použitím informácií. V akomkoľvek spore týkajúcom sa aplikácie týchto výnimiek bude dôkazné bremeno na strane Partnera, pričom takýto dôkaz musí byť jasný a presvedčivý.

12.3 Trvanie. Partner je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku VOP počas trvania Zmluvy a po dobu 5 rokov nasledujúcich po ukončení Zmluvy, avšak za predpokladu, že to vyplýva z povahy jednotlivých Dôverných informácií (najmä, nie však výlučne, obchodné tajomstvo, ochrana osobných údajov v zmysle GDPR), Partner je povinný aj dlhšie zachovávať mlčanlivosť o takýchto Dôverných informáciách.

12.4 Podstatné porušenie povinnosti. Porušenie povinností stanovených v tomto článku VOP je považované za podstatné porušenie Zmluvy.

13. Trvanie Zmluvy

13.1 Vznik Zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia Zmluvnými stranami v zmysle čl. 3 VOP.

13.2. Zánik Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: (a) výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany; (b) odstúpením od tejto Zmluvy zo strany ktorejkoľvek Zmluvnej strany z dôvodov uvedených v Zmluve alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch; (c) dohodou Zmluvných strán; (d) iným spôsobom stanoveným v týchto VOP a/alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

13.3 Výpoveď Zmluvy. Jednostrannou písomnou výpoveďou môže byť Zmluva ukončená zo strany oboch Zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom Zmluva zanikne uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

13.4 Odstúpenie Spoločnosti od Zmluvy. Spoločnosť je oprávnená od Zmluvy odstúpiť najmä: (a) v prípade podstatného porušenia povinnosti Partnera; (b) v prípade, ak Partner poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť nepodstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej Partnerovi zo strany Spoločnosti, (c) v prípade, ak sa preukáže, že ktorékoľvek vyhlásenie alebo informácia poskytnuté Partnerom, ktoré majú podstatný vplyv na plnenie Zmluvy, sú nepravdivé alebo neúplné. Partner je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Spoločnosť neuhradí Províziu, pričom k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote dohodnutej s Partnerom, ktorá nesmie byť kratšia než 30 kalendárnych dní. V prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou doručením tohto odstúpenia druhej Zmluvnej strane sa Zmluva v celom rozsahu ruší.

13.5 Pretrvávajúce ustanovenia. Všetky ustanovenia VOP týkajúce sa Práv duševného vlastníctva Spoločnosti, obmedzení zodpovednosti, záväzku mlčanlivosti, rozhodného práva a právomoci súdov a tých práv a povinností, ktorých povaha to pripúšťa, zostanú zachované aj po zániku Zmluvy.

13.6 Účinok ukončenia. Po ukončení Zmluvy: (a) Partner okamžite prestane vykonávať Sprostredkovanie; (b) Partner potvrdí Spoločnosti do 5 kalendárnych dní po ukončení Zmluvy, že Partner zničil, zaistil zničenie alebo vrátil Spoločnosti Dôverné informácie Spoločnosti, ktorými disponuje, ak mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva povinnosť ich uchovávania a zároveň, že odstránil zo svojej Webovej stránky Odkaz a akékoľvek faktické prepojenie s E-shopom alebo Spoločnosťou.

14.   Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1.    Postúpenie pohľadávok a prevod práv a povinností. Spoločnosť je oprávnená v plnom rozsahu postúpiť pohľadávky a previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu, s čím Partner výslovne súhlasí.

14.2.    Vyššia moc. Spoločnosť nezodpovedá za porušenie svojich povinností a záväzkov spôsobených vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov, výpadok elektrickej energie, obmedzenia alebo zastavenia dodávok dodávateľov Spoločnosti a pod.

14.3.    Doručovanie. Pokiaľ z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto VOP výslovne nevyplýva niečo iné, doručujú si Zmluvné strany písomnosti osobne, e-mailom, poštou, alebo iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom), pričom tieto sa považujú za doručené v momente, kedy sa dostali do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany. Pre odstránenie pochybností platí, že písomnosť sa dostane do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany aj vtedy, ak: (a) si ju druhá Zmluvná strana neprevzala, nakoľko nebola zastihnutá na adrese doručovania, pričom písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú na druhý deň po tom, čo bola daná písomnosť doručená na dané obvyklé miesto doručovania; (b) sa písomnosť nepodarilo doručiť poštou na adresu adresáta, pričom za doručenú sa v takomto prípade považuje písomnosť v deň, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná (napr. s poznámkou „adresát neznámy“); (c) nie je doručenie úspešné pre akúkoľvek inú prekážku, ktorú nezapríčinila doručujúca Zmluvná strana, pričom za doručenú sa v takomto prípade považuje písomnosť v deň, kedy doručujúca Zmluvná strana zistila danú prekážku potom, čo sa pokúsila o doručenie; (d) Zmluvná strana, ktorej sa písomnosť doručuje, odmieta prevziať túto písomnosť, pričom dôsledky inak súvisiace s doručením nastávajú v deň odmietnutia prevzatia písomnosti; (e) ide o elektronické doručovanie, pričom písomnosť sa považuje za doručenú na druhý deň po jej odoslaní na e-mailovú adresu Zmluvnej strany. V prípade zmeny adresy alebo akéhokoľvek iného kontaktného údaju je príslušná Zmluvná strana povinná písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť túto zmenu druhej Zmluvnej strane.

14.4.    Podpisovanie elektronicky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia Zmluvy môžu byť vyhotovené vo forme elektronického dokumentu s použitím elektronického podpisu podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „eIDAS“). Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že na podpisovanie elektronického dokumentu je možné využiť akékoľvek technologické riešenie a nástroj umožňujúci urobenie takéhoto elektronického podpisu (napr. Acrobat Sign, DocuSign, QSign atď.).

14.5.    Predĺženie premlčacej doby. V súlade s § 401 Obchodného zákonníka Partner vyhlasuje, že Spoločnosti predlžuje premlčaciu dobu vo vzťahu ku všetkým právam a nárokom, ktoré má Spoločnosť voči Partnerovi, a to na dobu desať (10) rokov od doby, keď táto začala po prvý raz plynúť.

14.6.    Rozhodné právo. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by určovali ako rozhodné právo iné právo, než je právo Slovenskej republiky.

14.7.    Právomoc súdov. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, vyrieši s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky.

14.8.    Oddeliteľnosť. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatným a/alebo neúčinným, nebude mať táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť žiadny vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení, pokiaľ platné právne predpisy nestanovia inak. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné a/alebo neúčinné ustanovenia VOP nahradia ustanovením novým, ktoré svojím významom a povahou najviac zodpovedá pôvodnému ustanoveniu.

14.9.    Výhrada vzdania sa práva. Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán prehliadne alebo odpustí akékoľvek neplnenie, porušenie, omeškanie alebo nedodržanie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, potom takéto správanie nezakladá vzdanie sa takejto povinnosti s ohľadom na jej trvajúce alebo následné neplnenie, porušenie alebo nedodržanie a žiadne také vzdanie sa práva nebude považované za účinné, ak nebude pre každý jednotlivý prípad vyjadrené písomne.