Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Ďalšie informácie Prijímam Neprijímam
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Obchodné podmienky

   

  Článok I - Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru výlučne na laboratórne a výskumné účely.
  2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok.
  3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

  4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia podľa zákona č. 40/1964 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a iných relevantných právnych predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Z. z.

  5. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.particlepeptides.com, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

  6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

   

  Článok II - Vymedzenie pojmov

  1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.particlepeptides.com:

  Obchodné meno: PARTICLE s.r.o.

  Reg. spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 27127/S

  Sídlo: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec

  IČO: 47 858 541

  DIČ: 2024128172

  IČ DPH: SK2024128172

  Zastúpená: Erik Susztay, konateľ

  Viktor Mužila, konateľ

  Mail: info@particlepeptides.com

  2. Predávajúci prehlasuje, že je v súlade s platnou legislatívou oprávnený obchodovať s ponúkanými produktami na vymedzený účel.

  3. Kupujúcim je fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

  4. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci spotrebiteľ musí byť starší ako 18 rokov.

  5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

  6. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

  7. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

  8. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu výlučne na výskumný a vedecký účel.

  9. Orgánmi dozoru sú v súlade s § 23 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok s chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov:

   

  Článok III - Poučenie predávajúceho

  1. Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá.
  2. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.
  3. Tovar ponúkaný predávajúcim neobsahuje žiadne látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom špecifikované v zákone, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. 

  Článok IV - Vyhlásenie kupujúceho

  1. Kupujúci prehlasuje, že je osoba staršia ako 18 rokov, má odborné vedomosti a skúsenosti
   potrebné na manipuláciu s tovarom a jej pracovné zaradenie alebo postavenie zodpovedá účelu nakladania s tovarom.
  2. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne poučený o tom, že tovar nesmie byť použitý na iný ako vedecký a výskumný účel a že tovar nie je určený na použitie pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá alebo pre obchodné účely. Kupujúci prehlasuje, že tovar kupuje a bude ho ďalej používať len na výskumný a vedecký účel v rámci svojej podnikateľskej, vedeckej, výskumnej a inej činnosti. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý trestnoprávnych následkov vyplývajúcich z neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že existujú určité riziká spojené s nakladaním, používaním, vývozom, dovozom a distribúciou tovaru.
  4. Kupujúci prehlasuje, že si je plne vedomý a znalý relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky a štátu dodania týkajúcich sa kúpy, použitia a distribúcie tovaru, zdravotných a bezpečnostných rizík spojených s manipuláciou produktov, pravidlá priemyselnej hygieny nevyhnutnej na ochranu pracovníkov a povinnosti primerane varovať tretie osoby o zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s produktmi.
  5. Predávajúci nie je povinný poznať relevantné právne predpisy štátu dodania týkajúce sa dovozu, vývozu, distribúcie a nakladania s tovarom. Pokiaľ má kupujúci záujem uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je dodanie tovaru ponúkaného predávajúcim, je jeho povinnosťou oboznámiť sa s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a štátu dodania a možnosťou dovozu tovaru do požadovaného štátu.
  6. Kupujúci prehlasuje, že sa dôsledne oboznámil s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a štátu dodania týkajúce sa možnosti dovozu, vývozu, distribúcie a použitia tovaru v rámci tohto štátu. V prípade, že tovar nebude možné do požadovaného štátu dodať na základe relevantných právnych predpisov daného štátu, zodpovedá kupujúci za prípadnú škodu, ktorá vznikne predávajúcemu v súvislosti s odoslaním a vrátením tovaru. Pre prípad vrátenia tovaru z uvedených dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu po odpočítaní nákladov na dodanie a vrátenie tovaru a zmluvnej pokuty vo výške 20% z kúpnej ceny. V prípade, že vrátený tovar bude poškodený alebo znehodnotený, nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu ani náklady na dodanie a vrátenie tovaru.
  7. Kupujúci prehlasuje, že sa dôsledne oboznámil s trestnoprávnymi následkami vyplývajúcimi z neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a je si vedomý toho, že ten, kto vo väčšom rozsahu neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu na iný ako liečebný účel alebo kto takú činnosť sprostredkuje, sa môže dopustiť trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Kupujúci prehlasuje, že sa v súvislosti s kúpou tovaru od predávajúceho nedopustí trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, ani žiadneho iného trestného činu.
  8. Kupujúci prehlasuje, že bude testovať, používať, dovážať, vyvážať, distribuovať a uvádzať na trh tovar len v súlade s relevantnými právnymi predpismi daného štátu, týmito obchodnými podmienkami a skúsenosťami nadobudnutými v odbore. Kupujúci prehlasuje, že tovar nebude používať na iný ako výskumný a vedecký účel.
  9. Kupujúci prehlasuje, že s tovarom budú nakladať len kvalifikované a riadne vyškolené osoby.
  10. V súlade s vyhláseniami kupujúceho predávajúci predpokladá, že kupujúci je oboznámený s vlastnosťami, možnosťami využitia, podmienkami nakladania a skladovania tovaru a s právnymi predpismi s tým súvisiacimi. Predávajúci neposkytuje žiadne poradenstvo, konzultácie, ani informácie kupujúcemu ohľadom vlastností, možností využitia, podmienok nakladania a právnych predpisov s tým súvisiacich, okrem tých, ktoré sú zverejnené na stránkach internetového obchodu. V prípade, že kupujúci bude požadovať poskytnutie takýchto informácií, bude mu doručená zamietavá odpoveď.
  11. Predávajúci v žiadnom prípade netoleruje zneužitie predávaného tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť predaj tovaru záujemcovi, ak má dôvod sa domnievať, že ním nie je osoba staršia ako 18 rokov, osoba s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami v odbore alebo ak má dôvod sa domnievať, že tovar bude použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, relevantnými právnymi predpismi alebo účelom predaja.
  12. Predávajúci kupuje, používa, dováža, vyváža, distribuuje a vykonáva akýkoľvek ďalší výskum s tovarom na vlastné riziko. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže byť použitá nesprávnym použitím tovaru, nedbanlivosťou, zneužitím alebo akoukoľvek inou nepredvídateľnou okolnosťou, a to bez ohľadu na to, či si ich kupujúci alebo tretia osoba uplatňuje z titulu kúpnej zmluvy, zodpovednosti za škodu alebo iného právneho dôvodu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie noriem trestného práva kupujúcim.
  13. Kupujúci prehlasuje, že bude zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe tým, že nakladal s tovarom, dovážal ho, vyvážal, distribuoval alebo inak používal spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

   

  Článok V - Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Zoznam produktov na stránkach internetového obchodu www.particlepeptides.com je katalógom bežne dodávaných produktov.
  2. Produkty je možné objednať prostredníctvom webového sídla predávajúceho.
  3. Pri nákupe prostredníctvom webového sídla postupujete kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Vložiť do košíka“. Po ukončení nakupovania sa dostane na podstránku nákupného košíka so sumarizáciou vybraného tovaru. Po vytvorení užívateľského účtu, resp. po prihlásení zvolí spôsob dodania a platby. Objednávku záväzne potvrdí kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
  4. Kupujúci spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
  5. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
  6. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

   

  Článok VI - Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
  2. Predávajúci je povinný najmä:

  3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

  4. Kupujúci je povinný najmä:

  5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

  6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia trestného zákona nesie trestnoprávnu zodpovednosť.

   

  Článok VII - Cena tovaru

  1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.particlepeptides.com aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
  2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky vrátane všetkých poplatkov (napr. poštovné).
  3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
  4. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá bude zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme spolu s potvrdením o odoslaní zásielky po zaplatení.

   

  Článok VIII - Poštovné a balné

  1. Náklady na dodanie tovaru v Slovenskej republike a v zahraničí sú špecifikované v sekcii „Doprava a reklamácie“.
  2. Predávajúci si balné neúčtuje.

   

  Článok XI - Platobné podmienky

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.
  2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  Kupujúci vykoná úhradu na základe potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci nezaplatí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

   

  Článok X - Dodacie podmienky

  1. Predávajúci sa zaväzuje expedovať objednaný tovar kupujúcemu v lehote do 5 – 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky a prijatia platby. Pokiaľ nie je možné tovar expedovať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Lehota dodania tovaru závisí od zvoleného miesta a spôsobu dodania.
  2. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
  3. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
  4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
  5. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru alebo a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  6. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru po jeho prevzatí, informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch e-mailom na info@particlepetides.com.

   

  Článok XI - Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1. Kupujúci spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil. Kupujúci podnikateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

   

  Článok XII - Odstúpenie od zmluvy

  1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je, okrem iného aj v súlade s § 7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a podľa písm.) e) tohto ustanovenia predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
  5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe na nasledovnú adresu: PARTICLE s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec alebo e-mailom na info@particlepeptides.com. Spotrebiteľ môže použiť:

  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu: PARTICLE s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec alebo e-mailom na info@particlepeptides.com.

  7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

  8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu: PARTICLE s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec

  9. Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru.

  10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

  11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

  12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  13. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

  14. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  15. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

  16. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

  17. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru.

   

  Článok XIII - Riešenie sporov

  1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
  3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@particlepeptides.com. alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
  4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
  5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov. Zoznam vedie Ministerstvom vnútra SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom medzi tieto patrí aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
  6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
  7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
  8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
  9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
  10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
  11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
  12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
  13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

   

  Článok XIV - Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

  1. Zodpovednosť za vady predávajúceho a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.particlepeptides.com, v sekcii Doprava a reklamácie.

   

  Článok XV - Platnosť zmluvy

  1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

   

  Článok XVI - Ochrana osobných údajov

  1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade s GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.particlepeptides.com v sekcii Ochrana osobných údajov.

   

  Článok XVII - Autorské práva

  1. Informácie, text, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a iný obsah vypracovaný alebo zverejnený predávajúcim (ďalej len „obsah internetovej stránky“) je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015. Všetky práva súvisiace s autorským dielom vykonáva predávajúci.
  2. Kupujúci a tretie osoby sú oprávnené používať obsah internetovej stránky len pre vlastné, nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie, najmä jeho ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe, je bez súhlasu predávajúceho zakázané.
  3. Akékoľvek iné použitie obsahu internetovej stránky predávajúceho môže mať za následok vznik zodpovednosti za škodu, naplnenie skutkovej podstaty niektorých trestných činov, prípadne iný právny následok.

   

  Článok XVIII - Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.particlepeptides.com v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
  3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre predávajúceho, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
  4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.02.2019.