Všeobecné obchodné podmienky

UPOZORNENIE: E-SHOP JE URČENÝ VÝHRADNE PRE OSOBY, KTORÉ PRI uzatváraní a plnení zmluvy nevystupujÚ ako spotrebiteľ . VZHĽADOM NA UVEDENÉ SA VŠETKY VZŤAHY MEDZI SPOLOČNOSŤOU A ZÁKAZNÍKMI POVAŽUJÚ ZA OBCHODNOPRÁVNE VZŤAHY.

1. Platnosť VOP

1.1. Všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky dodávky Tovaru zo strany Spoločnosti výlučne na účely vedeckého výskumu a vývoja, ako aj na akékoľvek ďalšie s tým súvisiace záväzkové vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkmi (napr. zriadenie Zákazníckeho účtu). Zákazník je oprávnený Tovar objednať a prevziať aj osobne, v sídle Spoločnosti, pričom ustanovenia týchto VOP platia primerane aj na tento spôsob kúpy Tovaru.

1.2. VOP a Objednávky. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Objednávok Zákazníkov realizovaných v E-shope a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo v jednotlivej Objednávke písomne dohodnuté medzi Spoločnosťou a Zákazníkom inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Zákazníka obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej Objednávke, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania obsiahnuté v Objednávke, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zákazníka sa na vzájomné vzťahy Zákazníka a Spoločnosti nepoužijú, a to ani v prípade, ak Spoločnosť poskytne bez výhrad plnenie Zákazníkovi na základe Objednávky.

1.3. Zmeny a doplnenia VOP. Tieto VOP sú zobrazené v E-shope, čím je umožnená ich archivácia a reprodukcia Zákazníkom. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP sú platné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené Spoločnosťou, pričom Zákazník a Spoločnosť sa dohodli, že Spoločnosť je oprávnená jednostranne zrušiť, zmeniť alebo doplniť tieto VOP a takúto úpravu VOP oznámiť Zákazníkovi a Zákazník je povinný sa s takto upravenými VOP oboznámiť; za oznámenie úpravy VOP sa považuje aj zverejnenie upravených VOP v Zákazníckom účte alebo v inej časti E-shopu s upozornením ohľadom úprav VOP (napr. uvedením dňa ich aktualizácie). V prípade, že Zákazník s upravenými VOP nesúhlasí, vyjadrí tak písomne (postačuje správa doručená na e-mail: info@particlepeptides.com) najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia úpravy VOP, pričom v takomto prípade je na zvážení Spoločnosti, či výhrady Zákazníka v plnom rozsahu akceptuje a potvrdí aplikáciu pôvodného znenia VOP, alebo so Zákazníkom dojedná osobitné ustanovenia odchyľujúce sa od upraveného znenia VOP, alebo bude trvať na zmene VOP, pričom v takom prípade má Zákazník právo v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Spoločnosti o tom, že na zmene VOP trvá, jednostranne zrušiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou.

1.4. Žiadne plnenie pre tretie osoby. Záruky a iné záväzky Spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy vznikajú len voči Zákazníkovi a v jeho výlučný prospech. S výnimkou prípadov, keď je to ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, žiadna iná osoba alebo subjekt nebudú považovaní za tretiu osobu, ktorej je zo strany Spoločnosti poskytované akékoľvek plnenie, nárok či iné právo zo Zmluvy, ani inak nie je oprávnená prijímať alebo vymáhať akékoľvek plnenie, nároky alebo práva voči Spoločnosti v súvislosti so Zmluvou.

2. Definície

2.1. Nižšie uvedené pojmy majú význam definovaný nasledovne:

Cena“ znamená kúpnu cenu za Tovar, ktorú je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti a ktorej výška, prípadne spôsob jej určenia, sú uvedené v Objednávke.

Dôverné informácie” sú neverejné informácie, ktoré sú sprístupnené, a ktoré sú v čase sprístupnenia identifikované ako dôverné alebo by mali byť dôvodne považované za dôverné alebo chránené s ohľadom na ich povahu a/alebo okolnosti súvisiace s ich sprístupnením, najmä informácie o osobitne poskytnutých zľavách, spôsobe vybavovania nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu alebo za vady, či iných špecificky navrhnutých podmienkach a dojednaniach medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

DPHznamená daň z pridanej hodnoty.

E-shop“ znamená internetový obchod prevádzkovaný Spoločnosťou na webovej stránke s URL adresou: https://particlepeptides.com/ a všetky jej podstránky.

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Objednávka“ znamená online formulár zobrazený Zákazníkovi v E-shope podľa ods. 4.2 VOP, vyplnením a odoslaním ktorého si Zákazník záväzne objednáva Tovar.

Obsah“ znamená akýkoľvek text, súbor, grafiku, média, údaje, dáta, informácie a akýkoľvek iný obsah E-shopu, vrátane Zákazníckeho účtu.

Registrácia“ znamená vytvorenie Zákazníckeho účtu v E-shope v časti „PRIHLÁSENIE“ a „Vytvoriť účet“.

Registračný formulár“ znamená online registračný formulár dostupný v E-shope v časti „PRIHLÁSENIE“ a „Vytvoriť účet“.

Spoločnosť“ znamená spoločnosť PARTICLE s. r. o., so sídlom Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec, IČO: 47 858 541, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 27127/S.

Tovar“ znamená tovar ponúkaný Spoločnosťou v E-shope na ÚČELY VEDECKÉMU VÝSKUMU A VÝVOJA.

Zákaznícky účet“ znamená jedinečný užívateľský účet (konto) priradený osobe po jej Registrácii v E-shope. Zriadenie Zákazníckeho účtu je nevyhnutné pre objednávanie Tovaru z E-shopu.

Zákazník“ znamená registrovaného Zákazníka v E-shope, ktorý má záujem o dodanie Tovaru; Zákazníkom je vždy iba a výlučne právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania; do okamihu Registrácie sa za Zákazníka považuje osoba, ktorá navštívila E-shop a má záujem o Registráciu.

Zmluva“ znamená zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami, ktorá vznikla v súlade s čl. 4 týchto VOP a zhŕňa všetky zmluvné dojednania dojednané medzi Zmluvnými stranami, vrátane Objednávky a týchto VOP.

Zmluvná strana“ znamená Spoločnosť a Zákazníka, spoločne alebo jednotlivo podľa prípadu.

3. Registrácia a prihlásenie sa do Zákazníckeho účtu

3.1. Registrácia. V prípade, ak má Zákazník záujem o kúpu Tovaru prostredníctvom E-shopu, je povinný sa pred tým registrovať v E-shope a vytvoriť si Zákaznícky účet, a to v časti „PRIHLÁSENIE“ a „Vytvoriť účet“. Pre účely Registrácie je Zákazník povinný poskytnúť Spoločnosti všetky údaje nevyhnutné na vytvorenie Zákazníckeho účtu tak, ako sú uvedené v Registračnom formulári. Zákazník poskytne všetky informácie v správnej, pravdivej, aktuálnej a úplnej podobe a v prípade ich zmeny, tieto oznámi Spoločnosti ihneď, najneskôr do 24 hodín od kedy zmena nastala. Spoločnosť si vyhradzuje právo preverovať správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých Zákazníkom pri Registrácii a rozhodovať o zriadení, prípadne nezriadení Zákazníckeho účtu. Akékoľvek porušenie povinnosti Zákazníka podľa tohto odseku VOP, oprávňuje Spoločnosť buď odmietnuť, ukončiť alebo pozastaviť dodávanie Tovaru, ako aj prístup Zákazníka do E-shopu či jeho Zákazníckeho účtu, pričom takéto odmietnutie, ukončenie alebo pozastavenie sa nepovažuje za porušenie povinností Spoločnosti a Zákazníkovi z tohto dôvodu nevznikajú žiadne nároky voči Spoločnosti.

3.2. Heslo k Zákazníckemu účtu a ochrana. Zákazník si pri registrácii a vytváraní Zákazníckeho účtu sám určí jedinečné heslo, ktoré ho oprávňuje na prístup do Zákazníckeho účtu. Zákazník má právo vygenerované heslo zmeniť, a to vo svojom profile v Zákazníckom účte. V prípade zabudnutia hesla je Zákazník oprávnený požiadať o zabezpečenie vygenerovania nového hesla. Zákazník je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho Zákazníckeho účtu (najmä za zabezpečenie hesla) a za všetky aktivity vykonávané v tomto Zákazníckom účte alebo prostredníctvom neho; v prípade narušenia integrity Zákazníckeho účtu (vrátane straty hesla), je Zákazník povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od kedy došlo k takémuto narušeniu, informovať Spoločnosť o tejto skutočnosti. Spoločnosť nie je zodpovedná za akýkoľvek neoprávnený zásah do integrity Zákazníckeho účtu, ktorý je spôsobený stratou hesla alebo sprístupnením hesla a/alebo obsahu Zákazníckeho účtu tretej osobe zo strany Zákazníka.

3.3. Prihlásenie sa do Zákazníckeho účtu. Riadne registrovaný Zákazník je oprávnený sa kedykoľvek prihlásiť do svojho Zákazníckeho účtu. Zákaznícky účet je Zákazník povinný využívať pri odosielaní Objednávok, ako aj pre účely zmeny údajov vo svojom profile či využívanie iných funkcionalít, ktoré aktuálne ponúka. Používanie Zákazníckeho účtu sa riadi pravidlami stanovenými v týchto VOP; akékoľvek iné použitie Zákazníckeho účtu má za následok podstatné porušenie týchto VOP. Nie je povolené ďalej zdieľať alebo opätovne predávať prístup k Zákazníckemu účtu akejkoľvek tretej osobe.

3.4. Zánik Zákazníckeho účtu. Spoločnosť je oprávnená zrušiť Zákaznícky účet v prípade (a) ak zistí, že Zákazník uviedol nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, (b) ak sa Zákazník neprihlásil do Zákazníckeho účtu viac ako 5 rokov, (c) ak Zákazník požiada o zrušenie Zákazníckeho účtu alebo (d) v iných prípadoch podľa týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zákazník je oprávnený kedykoľvek požiadať Spoločnosť o zrušenie Zákazníckeho účtu, a to zaslaním žiadosti na e-mail info@particlepeptides.com. V prípade, ak má Zákazník objednaný Tovar, Spoločnosť na túto skutočnosť Zákazníka upozorní a zároveň ho informuje, že k zániku Zákazníckeho účtu dôjde až po riadnom splnení Zmluvy.

3.5. Účinky zániku Zákazníckeho účtu. Po zániku Zákazníckeho účtu Spoločnosť vymaže všetok Obsah týkajúci sa Zákazníka a Zákazníckeho účtu, pričom tento Obsah Spoločnosť nie je povinná zálohovať pre budúce použitie. Tým nie je dotknuté oprávnenie a zároveň aj povinnosť Spoločnosti uchovávať vybrané informácie a údaje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. pre daňové a účtovné účely).

3.6. Vyhlásenia o E-shope a Zákazníckom účte. Prístup do E-shopu a používanie Zákazníckeho účtu sú poskytované a sprístupnené tretím osobám „tak, ako sú“ (as available), a preto Spoločnosť NEZARUČUJE, že E-shop a Zákaznícky účet budú (a) nepretržite dostupné alebo neprerušované; (b) bez vád, chýb, incidentov, vírusov alebo škodlivých komponentov; (c) zodpovedať požiadavkám, očakávaniam a špecifikáciám tretích osôb; (d) pracovať s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom. S VÝNIMKOU PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TÝCHTO VOP, SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VO VZŤAHU K E-SHOPU, ZÁKAZNÍCKEMU ÚČTU ALEBO INÝM PODMIENKAM A TÝMTO VYLUČUJE AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, KTORÉ SÚ ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TITULU UŽÍVANIA, NEPORUŠOVANIA PRÁV A PLNENIA POVINNOSTÍ, KVALITY, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. AK SÚ PRÁVA ALEBO NÁHRADY PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TAKÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

4. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

4.1. Ponuka. Spoločnosť zverejňuje v E-shope informácie o ponúkanom Tovare, jeho cene a nákladoch spojených s jeho predajom a dodaním. Zverejnenie ponuky v E-shope nie je možné považovať za návrh Spoločnosti na uzavretie Zmluvy, nakoľko údaje uvádzané Spoločnosťou v ponuke majú len orientačný charakter a záväznými sa stávajú len v prípade výslovného potvrdenia Objednávky Zákazníka zo strany Spoločnosti.

4.2. Poučenie Spoločnosti. Spoločnosť predáva Tovar iba a výlučne na ÚČELY VEDECKÉMU VÝSKUMU A VÝVOJA, pričom tento Tovar nie je možné použiť na iný účel. Spoločnosť výslovne upozorňuje Zákazníka, že chemické látky (peptidy) predávané Spoločnosťou cez E-shop:

4.2.1. sa nesmú použiť ako liek, liečivo či účinná látka, ktorá je vstupnou surovinou pri výrobe humánneho lieku alebo veterinárneho lieku, alebo ako zdravotnícka pomôcka a zároveň ani na akékoľvek diagnostické alebo terapeutické účely akéhokoľvek druhu,

4.2.2. nie sú určené a ani sa nesmú použiť pre ľudskú spotrebu, t.j. nie sú potravinou a ani výživovým doplnkom, pričom neexistuje ani žiadny dôvodný predpoklad, že chemické látky budú alebo by mohli byť ľuďmi požité, keďže Spoločnosť upozorňuje Zákazníka na dané obmedzenie,

4.2.3. nie sú kozmetickým výrobkom a ani látkou, ktorá sa má použiť pre výrobu kozmetického výrobku, t.j. nie sú určené na kontakt s akýmkoľvek vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny; účelom použitia nie je čistenie vonkajších častí ľudského tela, zubov a sliznice, ich parfumovanie, zmena ich vzhľadu, ich ochrana, udržiavanie v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu,

4.2.4. nie sú určené a ani sa nesmú použiť športovcami a ani inou osobou v športe, či použiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý súvisí so športovou činnosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti športu, najmä, avšak nie s obmedzením, sa nesmú previezť, prepraviť, prechovávať, ponúknuť, predať, poskytnúť alebo podať športovcovi, či inej osobe v športe,

4.2.5. sa nesmú akýmkoľvek iným obdobným spôsobom použiť na ľuďoch či zvieratách,

4.2.6. sa nepovažujú za látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom špecifikované v zákone č. 397/2015 Z.z. ktorým sa na účely Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.) ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

4.2.7. ak sú aj v internetovom obchode na internetovej stránke www.particlepeptides.com v časti „INFORMÁCIE O PRODUKTE“ popísané pozitívne a negatívne účinky Tovaru (predávaných chemických látok), žiadnym spôsobom uvedená skutočnosť neznamená, že sú chemické látky určené na ľudskú spotrebu, prípadne na iné účely, než je účel vedeckého výskumu a vývoja; Spoločnosť týmto výslovne upozorňuje, že pri chemických látkach je nevyhnutné vykonať ďalšie štúdiá, výskumy či analýzy a ním poskytnuté informácie slúžia iba a výlučne pre túto potrebu.

4.3. Vyhlásenia Zákazníka. Pri Objednávke je Zákazník povinný odkliknúť tlačidlo „Súhlasím s vyhlásením kupujúceho a jeho bezpodmienečným dodržaním“, čím potvrdí svoj status oprávneného Zákazníka v zmysle týchto VOP, najmä, že:

4.3.1. je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, fyzická osoba – podnikateľ, resp. riadne založená a existujúca právnická osoba, ktorá má odborné vedomosti a skúsenosti potrebné na manipuláciu s Tovarom a jeho pracovné zaradenie alebo postavenie zodpovedá účelu vedeckého výskumu a vývoja, pričom vyhlasuje, že Tovar využije iba a výlučne pre účel vedeckého výskumu a vývoja a zároveň zabezpečí splnenie všetkých podmienok a predpokladov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre takúto činnosť, najmä v oblasti materiálneho a personálneho vybavenia;

4.3.2. nie je spotrebiteľom a ako fyzická osoba pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade, ak by Zákazník ako fyzická osoba pri uzatváraní a plnení Zmluvy nemal konať v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a teda by sa považoval za spotrebiteľa, je Zákazník povinný na túto skutočnosť Spoločnosť vopred pred záväzným odoslaním Objednávky Tovaru písomne upozorniť. Zákazník zároveň potvrdzuje, že Spoločnosť žiadnym spôsobom nevyvoláva a ani iným spôsobom či už priamo alebo nepriamo nemotivuje Zákazníka vydávať sa v čase uzatvorenia a/alebo plnenia Zmluvy za podnikateľa, osobu vykonávajúcu povolanie alebo zamestnanca. V prípade, ak Zákazník uvedie Spoločnosť do omylu v otázke jeho postavenia ako spotrebiteľa, Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť sa bude domáhať toho, aby Zákazníkovi nebol priznaný štatút spotrebiteľa a ochrana spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.3.3. bol riadne poučený o tom, že Tovar nesmie byť použitý na iný účel, než je účel vedeckého výskumu a vývoja. Zákazník vyhlasuje, že Tovar kupuje a bude ho ďalej používať len na účel vedeckého výskumu a vývoja (!). Zákazník sa zaväzuje, že chemické látky (peptidy) predávané Spoločnosťou:

(a) nepoužije ako liek, liečivo či účinnú látku,ktorá je vstupnou surovinou pri výrobehumánneho lieku alebo veterinárneho lieku, alebo ako zdravotnícku pomôcku a zároveň ani na akékoľvek diagnostické alebo terapeutické účely akéhokoľvek druhu;

(b) nepoužije pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu a ani výživový doplnok, pričom zabezpečí, aby neexistoval žiadny dôvodný predpoklad, že chemické látky budú alebo by mohli byť ľuďmi požité, a to s ohľadom na výslovné upozornenie Zákazníka zo strany Spoločnosti týkajúce sa tejto skutočnosti;

(c) nepoužije ako kozmetický výrobok a ani ako látku, ktorá sa má použiť pre výrobu kozmetického výrobku, nakoľko nie sú určené na kontakt s akýmkoľvek vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny a účelom použitia nie je ani čistenie vonkajších častí ľudského tela, zubov a sliznice, ich parfumovanie, zmena ich vzhľadu, ich ochrana, udržiavanie v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu;

(d) nepoužije ako športovec a ani neprevezie, nedá prepraviť, nebude prechovávať, neponúkne, nepredá, neposkytne a nepodá látky športovcovi, ani inej osobe v športe, či nepoužije akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý súvisí so športovou činnosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti športu;

(e) nepoužije akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách;

(f) ako aj akékoľvek informácie poskytnuté zo strany Spoločnosti pred uzatvorením, ako aj počas plnenia Zmluvy, použije iba a výlučne na účely vedeckého výskumu a vývoja a tieto chemické látky a informácie nebude ďalej akýmkoľvek iným spôsobom šíriť inak, než prezentovaním, že sa majú použiť na vedecký výskum a vývoj.

4.3.4. berie na vedomie, že existujú určité riziká spojené s nakladaním, používaním, vývozom, dovozom a distribúciou Tovaru. Zákazník vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil a je si plne vedomý a znalý relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie, ako aj štátu dodania Tovaru týkajúcich sa kúpy, dovozu, vývozu, použitia, nakladania a distribúcie Tovaru, zdravotných a bezpečnostných rizík spojených s manipuláciou Tovaru, pravidiel priemyselnej hygieny nevyhnutnej na ochranu pracovníkov a povinnosti primerane varovať tretie osoby o zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s Tovarom. V prípade, že Tovar nebude možné do požadovaného štátu dodať na základe relevantných právnych predpisov daného štátu, zodpovedá Zákazník za prípadnú škodu, ktorá vznikne Spoločnosti v súvislosti s odoslaním a vrátením Tovaru. Spoločnosť nie je povinná poznať relevantné právne predpisy štátu dodania týkajúce sa dovozu, vývozu, distribúcie a nakladania s Tovarom. Pokiaľ má Zákazník záujem uzatvoriť so Spoločnosťou Zmluvu, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, je jeho povinnosťou oboznámiť sa s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a štátu dodania a možnosťou dovozu tovaru do požadovaného štátu a Spoločnosť na akékoľvek obmedzenia výslovne upozorniť.

4.3.5. sa dôsledne oboznámil s trestnoprávnymi následkami vyplývajúcimi z neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a je si vedomý skutkovej podstaty tohto trestného činu, najmä, že ten, kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu (pre územie Slovenskej republiky ide o zákon č. 397/2015 Z.z. ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) na iný ako liečebný účel indikovaný lekárom alebo kto takú činnosť sprostredkuje, ako aj kto neoprávnene prechováva takéto látky vo väčšom množstve, sa môže dopustiť trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Zákazník vyhlasuje, že sa v súvislosti s kúpou Tovaru od Spoločnosti nedopustí trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, ani žiadneho iného trestného činu.

4.3.6. bude testovať, používať, dovážať, vyvážať, distribuovať a uvádzať na trh Tovar len v súlade s relevantnými právnymi predpismi daného štátu, týmito VOP a skúsenosťami nadobudnutými v odbore.

4.3.7. s Tovarom budú nakladať len kvalifikované a riadne vyškolené osoby, ktoré sa budú podieľať na vedeckom výskume a vývoji.

4.4. Výhrady Spoločnosti. V súlade s vyhláseniami Zákazníka Spoločnosť predpokladá, že Zákazník je oboznámený s vlastnosťami, možnosťami využitia, podmienkami nakladania a skladovania Tovaru a s právnymi predpismi s tým súvisiacimi. Spoločnosť neposkytuje žiadne poradenstvo, konzultácie, ani informácie Zákazníkovi ohľadom vlastností, možností využitia, podmienok nakladania a právnych predpisov s tým súvisiacich, okrem tých, ktoré sú zverejnené na stránkach E-shopu. Zákazník kupuje, používa, dováža, vyváža, distribuuje a vykonáva akýkoľvek ďalší vedecký výskum a vývoj s Tovarom na vlastné riziko. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu, ktorá môže vzniknúť nesprávnym použitím Tovaru, nedbanlivosťou, zneužitím alebo akoukoľvek inou nepredvídateľnou okolnosťou, a to bez ohľadu na to, či si ich Zákazník alebo tretia osoba uplatňuje z titulu Zmluvy, zodpovednosti za škodu alebo iného právneho dôvodu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie noriem trestného práva Zákazníkom. Zákazník vyhlasuje, že bude zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla Spoločnosti alebo akejkoľvek tretej osobe tým, že nakladal s Tovarom, dovážal ho, vyvážal, distribuoval alebo inak používal spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito VOP. Spoločnosť v žiadnom prípade netoleruje zneužitie predávaného Tovaru. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť predaj Tovaru osobe, ak má dôvod sa domnievať, že nespĺňa podmienky podľa týchto VOP alebo ak má dôvod sa domnievať, že Tovar bude použitý v rozpore s týmito VOP, relevantnými právnymi predpismi alebo účelom predaja. Uvedenú výhradu však nemožno vykladať tak, že by Spoločnosť bola povinná zisťovať, preverovať alebo iným spôsobom overovať okolnosti, za ktorých si Zákazník Tovar dodávaný Spoločnosťou kupuje, pričom Spoločnosť uvádza, že sa spolieha na pravdivosť a úplnosť vyhlásení Zákazníka podľa tohto článku VOP.

4.5. Objednávka. V prípade, ak má Zákazník záujem o kúpu Tovaru, ktorého ponuka je zverejnená v E-shope, Zákazník vyberie z ponuky Tovaru ním požadovanú položku Tovaru, a to kliknutím na predmetnú položku Tovaru a tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Zákazník je oprávnený ďalej pokračovať v prehliadaní ponuky Tovaru a rovnakým spôsobom označiť aj iné položky Tovaru, ktoré sú ponúkané v E-shope. Po ukončení výberu príslušných položiek Tovaru a v prípade záujmu Zákazníka prejsť k záväznej Objednávke vybraných položiek Tovaru, Zákazník klikne na tlačidlo umiestnené v pravej hornej časti E-shopu, označené ako „NÁKUPNÝ KOŠÍK“ a následne je Zákazníkovi poskytnutá zhrňujúca informácia o Tovare, ktorý má záujem kúpiť. Zákazník je v tejto fáze oprávnený odstrániť a pridať položky Tovaru, či meniť ich množstvo. V prípade, ak Zákazník ukončil výber položiek Tovaru, pokračuje vo vypĺňaní Objednávky prihlásením sa do svojho Zákazníckeho účtu a nasledujúcou voľbou doručovacej a fakturačnej adresy, požadovaného spôsobu dopravy a spôsobu platby. V tejto časti zároveň odklikne tlačidlo „Súhlasím so zmluvnými podmienkami a ich bezpodmienečným dodržaním“, čím potvrdí znenie týchto VOP a vôľu byť nimi viazaný, ako aj tlačidlo „Súhlasím s vyhlásením kupujúceho a jeho bezpodmienečným dodržaním“, čím potvrdí pravdivosť vyhlásení Zákazníka uvedených v týchto VOP (v Objednávke označené ako „VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO“). V prípade, ak bude mať Zákazník akékoľvek otázky alebo nejasností ohľadom obsahu „VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO“, je oprávnený sa kedykoľvek pred záväzným odoslaním Objednávky obrátiť na Spoločnosť. Objednávka Zákazníka je zaslaná Spoločnosti okamihom kliknutia na tlačidlo [„Záväzne objednať“]. Zákazník má možnosť kedykoľvek pred záväzným odoslaním Objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

4.6. Prijatie a potvrdenie Objednávky. Spoločnosť zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke potvrdenie o vytvorení Objednávky, pričom Spoločnosť následne preverí dostupnosť jednotlivých položiek objednaného Tovaru, ako aj spôsobilosť Spoločnosti riadne a včas dodať Tovar Zákazníkovi podľa Objednávky; na základe dotknutého preverenia Spoločnosť buď Objednávku potvrdí (ďalej len „potvrdenie Objednávky“) alebo Zákazníka informuje o nemožnosti dodania Tovaru a Objednávku stornuje. K uzavretiu Zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k príslušnému Tovaru, dochádza až okamihom potvrdenia Objednávky Spoločnosťou.

4.7. Ďalšia komunikácia. Na e-mailovú adresu Zákazníka budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Objednávky, najmä informácia o jej overení, faktúra či iná súvisiaca dokumentácia.

4.8. Základné povinnosti Zákazníka zo Zmluvy. Zákazník je povinný najmä: (a) uviesť v Objednávke iba a výlučne pravdivé, úplné a správne údaje a informácie; (b) prevziať Tovar riadne a včas, (c) zaplatiť Spoločnosti dohodnutú Cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie Tovaru, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak, (e) používať Tovar v súlade s týmito VOP výlučne len na účely vedeckého výskumu a vývoja, (f) nakladať s Tovarom, dovážať, vyvážať, distribuovať a inak používať Tovar len v súlade s relevantnými právnymi predpismi príslušného štátu dodania, Zmluvou a týmito VOP.

5. Cena a platobné podmienky

5.1. Cena. Všetky ceny Tovaru uvedené v E-shope sú konečné, a pripočítava sa k nim DPH v zmysle príslušných daňových predpisov (podľa vybranej krajiny dodania Tovaru), pričom Cena zahŕňa aj náklady na balenie Tovaru. Spoločnosť je platiteľom DPH.

5.2. Náklady nezahrnuté v Cene. V Cene nie sú zahrnuté náklady na dodanie Tovaru a úhradu Ceny, pričom výška týchto nákladov (ak existujú) je vždy Zákazníkovi zobrazená pri vypĺňaní Objednávky, a teda Zákazník je oboznámený s výškou týchto nákladov vždy pred odoslaním Objednávky. V prípade, ak dôjde ku zmene podmienok dopravy či úhrady, prípadne si Zákazník so súhlasom Spoločnosti vymieni osobitné podmienky dopravy alebo úhrady Ceny, zodpovedá za náklady a riziká s tým spojené.

5.3. Zľava z Ceny. Poskytnutie akejkoľvek zľavy z Ceny Zákazníkovi je možné iba na základe predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody Zmluvných strán.

5.4. Právo na zaplatenie Ceny a jej splatnosť. Okamihom odoslania Objednávky vzniká Zákazníkovi povinnosť zaplatiť Cenu Tovaru. Faktúru alebo iný daňový doklad Spoločnosť vystaví a zašle Zákazníkovi bez zbytočného odkladu po zaplatení Ceny, a to elektronickou formou na e-mail Zákazníka uvedený v Objednávke. V prípade osobného objednávania Tovaru bude potvrdenie o zaplatení Ceny odovzdané Zákazníkovi osobne, prípadne zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu. Ak Zákazníkovi nebude doručená zo strany Spoločnosti faktúra za dodaný Tovar ani 15 dní po jej predpokladanom doručení, Zákazník je povinný o tom informovať Spoločnosť. Spôsob úhrady Ceny si volí Zákazník v Objednávke, a to zo spôsobov, ktoré sú v E-shope aktuálne ponúkané, pričom pri úhrade Ceny sa riadi pokynmi Spoločnosti uvedenými v Objednávke alebo v súvisiacej komunikácii. Náklady platobného styku znáša v plnom rozsahu Zákazník.

5.5. Omeškanie s úhradou Ceny. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou dohodnutej Ceny alebo jej časti je Spoločnosť oprávnená požadovať od Zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody v jej plnej výške popri dojednanej zmluvnej pokute a právo od Zmluvy odstúpiť.

5.6. Započítavanie platieb v prípade čiastkových úhrad. Platby došlé od Zákazníka sa započítavajú prednostne na úhradu zmluvných pokút a zákonných úrokov z omeškania, a až následne na istinu pohľadávky, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Zákazníka. Ak má Zákazník voči Spoločnosti niekoľko peňažných záväzkov, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Zákazníka.

5.7. Započítanie pohľadávok. Zákazník nie je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Spoločnosti.

5.8. Zákaz zadržiavania platieb a prerušenie dodávky Tovaru. Zákazník nie je oprávnený zadržiavať Spoločnosti platby dohodnutej Ceny z dôvodu, že prebieha reklamácia Spoločnosťou dodaného Tovaru alebo nárokov na náhradu škody. Ak je Zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek pohľadávky Spoločnosti, Spoločnosť nie je, až do úplného vyrovnania všetkých splatných a nesplatných pohľadávok Spoločnosti, ktoré má voči Zákazníkovi, povinná Zákazníkovi dodať ďalší Tovar, hoci došlo k uzavretiu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami, na základe ktorej má Spoločnosť dodať Zákazníkovi Tovar.

5.9.  Náklady dodania Tovaru v prípade nemožnosti doručenia Tovaru. V prípade, že Zákazník označí ako miesto dodania Tovaru adresu v inom štáte, než je Slovenská republika, avšak Tovar nebude možné do požadovaného štátu dodať na základe relevantných právnych predpisov daného štátu, zodpovedá Zákazník za prípadnú škodu, ktorá vznikne Spoločnosti v súvislosti s odoslaním a vrátením Tovaru. Pre prípad vrátenia Tovaru z uvedených dôvodov, vráti Spoločnosť Zákazníkovi Cenu po odpočítaní nákladov na dodanie a vrátenie Tovaru a zmluvnej pokuty vo výške 20 % z Ceny. V prípade, že vrátený Tovar bude poškodený alebo znehodnotený, nie je Spoločnosť povinná vrátiť Zákazníkovi Cenu ani náklady na dodanie a vrátenie Tovaru.

6. Miesto a čas dodania Tovaru

6.1. Miesto dodania Tovaru. Miesto dodania Tovaru je sídlo Zákazníka alebo iná dodacia adresa uvedená v Objednávke, prípadne osobitne dohodnutá medzi Zmluvnými stranami. Spoločnosť určuje všetky podmienky dodania vrátane prepravy, trasy, ako aj osoby špeditéra či dopravcu, ak nie je v Objednávke uvedené inak, pričom je oprávnená dodanie Tovaru zabezpečovať aj vlastnými pracovníkmi a dopravnými prostriedkami. V prípade, ak nedochádza k odoslaniu Tovaru Zákazníkovi, platí, že Spoločnosť splní povinnosť dodať Tovar tým, že umožní Zákazníkovi nakladať s Tovarom v mieste sídla Spoločnosti alebo v inom mieste určenom Spoločnosťou (napr. v jej sklade).

6.2. Povinnosti Zákazníka pri dodaní Tovaru. Zákazník je povinný prevziať dodaný Tovar v mieste dodania a Spoločnosti poskytnúť všetku ňou požadovanú súčinnosť. Zákazník je povinný vždy pri prevzatí Tovaru prekontrolovať stav dodaného Tovaru vrátane množstva, akosti, vyhotovenia a obalu Tovaru, nakoľko na neskoršie reklamácie sa nebude prihliadať. Od okamihu odovzdania Tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby Zákazník alebo ním poverená osoba pri preberaní Tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie Tovaru alebo prevziať Tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že Zákazník Tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Spoločnosť nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Prevzatie Tovaru je Zákazník povinný potvrdiť na dodacom liste alebo inom potvrdení predloženom Spoločnosťou alebo dopravcom (napr. odovzdávacom protokole). Ak je výslovne medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté prevzatie Tovaru v mieste určenom Spoločnosťou (napr. v sklade Spoločnosti), a teda Tovar sa nezasiela, je Zákazník povinný prevziať Tovar bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia Spoločnosti Zákazníkovi, že môže s Tovarom nakladať, a to výhrade v takto určenom mieste Spoločnosti a na základe Zákazníkom potvrdeného odovzdávacieho protokolu. Zákazník v takomto prípade znáša všetky náklady súvisiace s prevzatím Tovaru podľa tohto odseku VOP.

6.3. Dodacia lehota. Ak nie je písomne dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak, sú Spoločnosťou oznámené dodacie lehoty (uvedené napr. v potvrdení Objednávky) predbežné a nezáväzné a Spoločnosť je povinná dodať Tovar v primeranej lehote, zväčša v lehote 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky a zaplatenia Ceny, určenej s prihliadnutím na povahu Tovaru, miesto dodania Zákazníkovi, okamih predchádzajúceho dodania Tovaru zo strany jeho výrobcov alebo dodávateľov, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť dodaciu lehotu Spoločnosti. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia Objednávky, pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Dodacia lehota neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník porušuje svoje povinnosti a/alebo neposkytuje Spoločnosti súčinnosť požadovanú Spoločnosťou. Spoločnosť je oprávnená dodať Tovar kedykoľvek v priebehu dodacej lehoty, pričom Zákazník je povinný takéto plnenie prijať a nie je oprávnený ho odmietnuť. Spoločnosť je rovnako oprávnenáposkytnúť Zákazníkovi plnenie aj po častiach, pričom Zákazník je povinný takéto čiastočné plnenie prijať.

6.4. Vylúčenie omeškania dodania Tovaru. Spoločnosť nie je v omeškaní s dodaním Tovaru, ak nebola zo strany Spoločnosti dodržaná dodacia lehota z dôvodu (a) udalosti spôsobenej vyššou mocou alebo (b) okolnosti, ktorá má za následok, že nie je možné včasné plnenie od Spoločnosti oprávnene požadovať (najmä kvôli vypredaniu zásob, nedostupnosti Tovaru, stiahnutia Tovaru z predaja výrobcom alebo štátnou inštitúciou) alebo (c) akejkoľvek inej okolnosti, ktorá vznikla bez úmyselného zavinenia Spoločnosti. Ak sa stane plnenie na základe týchto okolností nemožné alebo sťažené, resp. dôjde k zmareniu účelu Zmluvy, povinnosť Spoločnosti poskytnúť plnenie podľa Zmluvy zanikne, a to bez akéhokoľvek protinároku Zákazníka; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 357 Obchodného zákonníka. Spoločnosť je však povinná v takom prípade vrátiť Zákazníkovi už zaplatenú Cenu za nedodaný Tovar, a to v primeranej lehote rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri platbe, prípadne inou vhodnou formou, napríklad bankovým prevodom.

6.5. Uskladnenie Tovaru a iné nároky Spoločnosti. V prípade omeškania dodania Tovaru, za ktoré nezodpovedá Spoločnosť podľa ods. 6.3 a 6.4 VOP, je Spoločnosť oprávnená na náklady Zákazníka uskladniť Tovar a Spoločnosť je ďalej oprávnená s ním podľa vlastného uváženia nakladať a v takomto prípade je Zákazník povinný uhradiť Spoločnosti všetky poplatky a výdavky s tým spojené, vrátane nákladov za skladovanie, opätovné balenie, spätnú prepravu a pod. Ak nedôjde k prevzatiu Tovaru ani na základe dodatočnej výzvy Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená Tovar na náklady Zákazníka predať alebo s ním naložiť iným spôsobom podľa vlastného uváženia; tým nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť Cenu za Tovar, ani právo Spoločnosti uplatňovať svoje iné nároky, ktoré jej tým vznikli.

6.6. Oprávnenie zrušiť dodanie Tovaru. Ak má Spoločnosť dôvod domnievať sa, že Zákazník nie je schopný plniť svoje záväzky voči Spoločnosti, Spoločnosť je oprávnená zrušiť dodávku Tovaru.

7. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

7.1. Prechod vlastníckeho práva. Dodaný Tovar je výlučným vlastníctvom Spoločnosti až do kumulatívneho splnenia týchto podmienok: (a) úplného zaplatenia dohodnutej Ceny v jej plnej výške a (b) riadneho prevzatia Tovaru Zákazníkom.

7.2. Prechod nebezpečenstva škody. Nebezpečenstvo škody a/alebo náhodného zničenia Tovaru, prechádza pokiaľ nie je dohodnuté alebo nevyplýva z týchto VOP inak, na Zákazníka jeho dodaním Zákazníkovi. Za dodanie Zákazníkovi sa podľa tohto odseku VOP považuje nielen faktické odovzdanie Tovaru Zákazníkovi, ale aj umožnenie nakladať s Tovarom či odovzdanie Tovaru na prepravu prvému dopravcovi alebo dodanie Tovaru Zákazníkovi iným spôsobom. Ak sa Zákazník dostane do omeškania tým, že neprevezme Tovar alebo neposkytne súčinnosť potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla splniť svoju povinnosť, je Spoločnosť oprávnená požadovať od Zákazníka náhradu vzniknutej škody, pričom na Zákazníka prechádza po dobu takéhoto omeškania nebezpečenstvo škody na Tovare, a to aj v prípade, ak nedošlo k faktickému odovzdaniu tovaru Zákazníkovi.

8. Náhrada škody

8.1. Zodpovednosť Spoločnosti za škodu. Nakoľko nie je odôvodnené predpokladať, že by Zákazníkovi porušením povinností zo strany Spoločnosti mohla vzniknúť škoda väčšia, ako je Cena Tovaru, ktorú Zákazník do času vzniku škody už uhradil Spoločnosti, platí, že Spoločnosť je povinná nahradiť Zákazníkovi škodu vzniknutú zavineným porušením povinností z jej strany maximálne do výšky Ceny, ktorú Zákazník do času vzniku škody Spoločnosti už uhradil ako dohodnutú Cenu za dodanie Tovaru.

8.2. Zodpovednosť Zákazníka za škodu. Zákazník zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú na majetku Spoločnosti v dôsledku porušenia jeho povinností v jej plnej výške, a to aj v prípade existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť. Škodu je Zákazník povinný nahradiť Spoločnosti bezodkladne po tom, čo ho k splneniu tejto povinnosti Spoločnosť písomne vyzvala.

9. Nároky z vád Tovaru

9.1. Zodpovednosť za vady. Spoločnosť zodpovedá za vady dodávaného Tovaru, ktoré existovali v čase jeho odovzdania Zákazníkovi. Spoločnosť nezodpovedá za vady, o ktorých Zákazník v čase odovzdania Tovaru vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal a mohol. Spoločnosť rovnako nezodpovedá ani za vady vzniknuté: (a) mechanickým poškodením Tovaru, (b) používaním alebo uskladnením Tovaru v rozpore s podmienkami používania, (c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, (d) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar, či jeho nadmerným zaťažovaním, (e) prírodnými živlami alebo inou vyššou mocou, (f) používaním Tovaru na iné účely, než účel vedeckého výskumu a vývoja, (g) porušením povinností Zákazníka podľa Zmluvy.

9.2. Zistenie a uplatnenie vady. Zákazník je povinný pri preberaní Tovaru od Spoločnosti tento riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady dodávaného Tovaru najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, kedy mal Zákazník vadu zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke (uplatňuje sa u zjavných vád a množstevných vád), najneskôr však do 1 mesiaca od okamihu dodania Tovaru (uplatňuje sa u skrytých vád). Pokiaľ došlo k odovzdaniu Tovaru na základe odovzdávacieho protokolu, je Zákazník oprávnený uplatniť vady, ktoré je možné zistiť pri prehliadne Tovaru, najneskôr v tomto odovzdávacom protokole, pričom neskoršie uplatnenie takýchto vád je vylúčené. V prípade, ak Zákazník tieto svoje povinnosti nesplní riadne a včas, považuje sa dodanie Tovaru zo strany Spoločnosti za riadne a vykonané včas a akékoľvek nároky Zákazníka z vád zanikajú. Taktiež v prípade, ak je Zákazník v omeškaní s poskytnutím akejkoľvek súčinnosti potrebnej k vykonaniu dodávky Tovaru alebo bezdôvodne odmietne prijať Spoločnosťou riadne ponúknuté plnenie alebo jeho časť, je Spoločnosť oprávnená jednostranne podpísať potvrdenie o dodaní, čím sa považuje dodávka Tovaru za prevzatú Zákazníkom a platí, že Tovar bol dodaný bez akýchkoľvek vád.

9.3. Spôsob uplatnenia vady. Zákazník je povinný vytknúť vadu písomne, a to buď v listinnej podobe na nasledovnú adresu: PARTICLE s. r. o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec alebo e-mailom na info@particlepeptides.com. Zákazník môže pre tento účel použiť Spoločnosťou pripravený reklamačný protokol dostupný na tomto linku: https://particlepeptides.com/img/cms/Complaints/Reklamacny-protokol-pp.pdf .

9.4. Vrátenie Tovaru. Zákazník nie je oprávnený bez výslovného predchádzajúceho pokynu Spoločnosti zaslať Tovar späť Spoločnosti. Opätovným zasielaním Tovaru by sa Tovar, vzhľadom na svoj špecifický charakter, znehodnotil a poškodil. V prípade, že Zákazník odošle Tovar späť Spoločnosti bez toho, aby sa vopred dohodol so Spoločnosťou na postupe vybavenia reklamácie a bez toho, aby ho Spoločnosť vopred požiadala o zaslanie Tovaru, bude zodpovedať za škodu, ktorá tým Spoločnosti vznikla.

9.5. Spôsob odstránenia vady. V prípade, ak má Tovar vadu, je Spoločnosť povinná odstrániť vadu, a to spôsobom podľa svojho uváženia, najmä, avšak nie s obmedzením, dodaním náhradného Tovaru alebo dodaním chýbajúceho Tovaru alebo poskytnutím zľavy z Ceny. Odstrániť vadu niektorým zo spôsobov je Spoločnosť povinná v primeranej lehote, ktorú na tento účel Spoločnosť určí a oznámi Zákazníkovi. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas zo strany Spoločnosti a Zmluva je porušená podstatným spôsobom, je Zákazník oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z Ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je Zákazník povinný Spoločnosti oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas a Zmluva je porušená nepodstatným spôsobom, je Zákazník oprávnený požadovať iba zľavu z Ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je Zákazník povinný Spoločnosti rovnako oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká.

9.6. Náklady. V prípade, ak Zákazník upovedomí Spoločnosť o vade, za ktorú podľa názoru Zákazníka zodpovedá Spoločnosť, a tá predmetnú vadu nezistí, je Zákazník povinný uhradiť Spoločnosti všetky vykonané práce spojené s reklamáciou, ako aj všetky výdavky a náklady s tým súvise.

9.7. Súčinnosť. V prípade, ak Zákazník uplatní svoje nároky z vád Tovaru, avšak neumožní Spoločnosti bez zbytočného odkladu vykonať obhliadku reklamovanej vady a/alebo disponovať s reklamovaným Tovarom za účelom zistenia a preverenia vytýkaných vád, nároky Zákazníka zo zodpovednosti za vady zanikajú.

10. Obmedzenia zodpovednosti

10.1. SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA SKUTOČNÚ ŠKODU, UŠLÝ ZISK, UJMU, STRATU ALEBO POŠKODENIE, NEPRESNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ A DÁT, VYNALOŽENIE NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU, ALEBO AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, VÝSLOVNÉ ALEBO NEVÝSLOVNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI), A TO ANI V PRÍPADE, ŽE MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD BOLA OZNÁMENÁ, PRÍPADNE PREDVÍDATEĽNÁ.

10.2. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SÚ NEZÁVISLÉ OD AKÝCHKOĽVEK DOHÔD A POUŽIJÚ SA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM APLIKOVATEĽNÝM PRÁVOM. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE SO ZÁKONOM, SA BUDÚ POSUDZOVAŤ TAK, ŽE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI BUDÚ SPOLOČNOSŤOU POSKYTNUTÉ V MINIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. AK PRÁVO ALEBO NÁHRADA SÚ PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

10.3. Lehota na uplatnenie práv a nárokov. Ak zákonná kogentná úprava neustanovuje dlhšiu lehotu, akýkoľvek nárok Zákazníka môže byť uplatnený voči Spoločnosti len najneskôr do 1 roka odo dňa jeho vzniku, v opačnom prípade nárok Zákazníka zaniká; kratšie lehoty v zmysle týchto VOP a/alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

11. Mlčanlivosť

11.1. Mlčanlivosť. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách Spoločnosti a neprezradiť alebo nepoužiť takéto Dôverné informácie.

11.2. Zverejnenie. Odsekom 11.1 týchto VOP nie je dotknuté zverejnenie alebo iné použitie informácií v prípade, ak (a) zverejnenie alebo iné použitie informácií je požadované zákonom, orgánom verejnej alebo súdnej moci, alebo je nevyhnutné s ohľadom na plnenie Zmluvy; (b) sa informácie poskytujú odborným poradcom na báze „potrebné vedieť“ a za predpokladu záväzku takýchto odborných poradcov dodržiavať ustanovenia tohto článku VOP; (c) Spoločnosť poskytla predchádzajúci písomný súhlas so zverejnením alebo iným použitím informácií. V akomkoľvek spore týkajúcom sa aplikácie týchto výnimiek bude dôkazné bremeno na Zákazníkovi, pričom takýto dôkaz musí byť jasný a presvedčivý.

11.3. Trvanie. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku VOP po dobu 5 rokov, avšak za predpokladu, že to vyplýva z povahy jednotlivých Dôverných informácií (najmä, nie však výlučne, obchodné tajomstvo, ochrana osobných údajov v zmysle GDPR), Zákazník je povinný aj dlhšie zachovávať mlčanlivosť o tých Dôverných informáciách.

12. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť týmto potvrdzuje, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na E-shope na URL adrese: https://particlepeptides.com/sk/content/6-private-policy .

13. Trvanie Zmluvy

13.1. Vznik Zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia Zmluvnými stranami v zmysle čl. 4 VOP.

13.2. Zánik Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: (a) odstúpením od tejto Zmluvy zo strany ktorejkoľvek Zmluvnej strany z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch; (b) dohodou Zmluvných strán; (c) iným spôsobom stanoveným v týchto VOP a/alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

13.3. Odstúpenie Spoločnosti od Zmluvy. Spoločnosť je oprávnená od Zmluvy odstúpiť najmä: (a) v prípade nezaplatenia Ceny Zákazníkom v lehote jej splatnosti, (b) v prípade iného podstatného porušenia povinnosti Zákazníka, (c) v prípade, ak Zákazník poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť nepodstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej Zákazníkovi zo strany Spoločnosti, (d) v prípade, ak sa preukáže, že ktorékoľvek vyhlásenie alebo informácia poskytnuté Zákazníkom, sú nesprávne, nepravdivé alebo neúplné.

13.4. Odstúpenie Zákazníka od Zmluvy. Zákazník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Spoločnosť v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s dodaním Tovaru o viac ako 30 kalendárnych dní, pričom Zákazník je povinný pred odstúpením od Zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Spoločnosti prostredníctvom písomnej výzvy dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Spoločnosti.

13.5. V prípade zániku Zmluvy je Zákazník je povinný, pokiaľ mu už bol Tovar doručený, tento Tovar najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy vrátiť späť Spoločnosti, a to spôsobom a na adresu určenými Spoločnosťou. To neplatí, ak Spoločnosť navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spoločnosť si vyhradzuje právo neprebrať Tovar zaslaný Zákazníkom na dobierku. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom. Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy a vrátenia Tovaru, vráti Zákazníkovi ním uhradenú Cenu, resp. jej časť po odpočítaní nárokov Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy, pokiaľ nie je v týchto VOP alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch uvedené inak. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že namiesto vrátenia Ceny Spoločnosť vymení vrátený Tovar za iný Tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

13.6. Pretrvávajúce ustanovenia. Všetky ustanovenia, ktorých povaha to pripúšťa, zostanú zachované aj po zániku Zmluvy (napr. o mlčanlivosti, rozhodnom práve, zodpovednosti za škodu atď.).

14. Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1. Postúpenie pohľadávok a prevod práv a povinností. Spoločnosť je oprávnená v plnom rozsahu postúpiť pohľadávky a previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu, najmä jej spriaznené osoby, s čím Zákazník výslovne súhlasí. Zákazník nie je oprávnený postúpiť pohľadávky a previesť práva a záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

14.2. Vyššia moc. Spoločnosť nezodpovedá za porušenie svojich povinností a záväzkov spôsobených vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou sa pre účely týchto VOP rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov, výpadok elektrickej energie, obmedzenia alebo zastavenia dodávok dodávateľov Spoločnosti a pod.

14.3. Doručovanie. Pokiaľ z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto VOP výslovne nevyplýva niečo iné, doručujú si Zmluvné strany písomnosti osobne, e-mailom, prostredníctvom Zákazníckeho účtu v E-shope, poštou, alebo iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom), pričom tieto sa považujú za doručené v momente, kedy sa dostali do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany. Pre odstránenie pochybností platí, že písomnosť sa dostane do sféry dispozície druhej Zmluvnej strany aj vtedy, ak: (a) si ju druhá Zmluvná strana neprevzala, nakoľko nebola zastihnutá na adrese doručovania, pričom písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú na druhý deň po tom, čo bola daná písomnosť doručená na dané obvyklé miesto doručovania; (b) sa písomnosť nepodarilo doručiť poštou na adresu adresáta, pričom za doručenú sa v takomto prípade považuje písomnosť v deň, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná (napr. s poznámkou „adresát neznámy“); (c) nie je doručenie úspešné pre akúkoľvek inú prekážku, ktorú nezapríčinila doručujúca Zmluvná strana, pričom za doručenú sa v takomto prípade považuje písomnosť v deň, kedy doručujúca Zmluvná strana zistila danú prekážku potom, čo sa pokúsila o doručenie; (d) Zmluvná strana, ktorej sa písomnosť doručuje, odmieta prevziať túto písomnosť, pričom dôsledky inak súvisiace s doručením nastávajú v deň odmietnutia prevzatia písomnosti; (e) ide o elektronické doručovanie, pričom písomnosť sa považuje za doručenú na druhý deň po jej odoslaní na e-mailovú adresu Zmluvnej strany. V prípade zmeny adresy alebo akéhokoľvek iného kontaktného údaju je príslušná Zmluvná strana povinná písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť túto zmenu druhej Zmluvnej strane.

14.4. Podpisovanie elektronicky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia Zmluvy môžu byť vyhotovené vo forme elektronického dokumentu s použitím elektronického podpisu podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „eIDAS“). Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že na podpisovanie elektronického dokumentu je možné využiť aj akékoľvek technologické riešenie a nástroj umožňujúci urobenie takéhoto elektronického podpisu (napr. Acrobat Sign, DocuSign, QSign atď.).

14.5. Spätná väzba a ponuka. Zákazník poskytne Spoločnosti návrhy alebo spätnú väzbu o E-shope alebo Tovare, ak o to Spoločnosť požiada, a Spoločnosť môže túto spätnú väzbu použiť a upraviť na akýkoľvek účel, vrátane vývoja a vylepšenia E-shopu alebo sortimentu Tovaru, bez akejkoľvek zodpovednosti, obmedzenia alebo povinnosti platby Zákazníkovi. Spoločnosť je oprávnená oslovovať Zákazníkov a informovať ich o E-shope, Tovare, akciách, zľavách a iných produktoch Spoločnosti, ako aj akejkoľvek jej inej činnosti a aktivitách (s čím Zákazník súhlasí), pričom takúto komunikáciu je oprávnená viesť akýmkoľvek

14.6. spôsobom, vrátane e-mailov a automatizovaných telefonických hovorov, pričom takáto komunikácia Spoločnosti sa nebude považovať za nevyžiadanú komunikáciu (spam), reklamu alebo obchodné vyhlásenie.

14.7. Odporúčania. Zákazník týmto udeľuje Spoločnosti právo uvádzať Zákazníka ako zmluvnú stranu Spoločnosti, a to v reklamných a marketingových materiáloch, najmä na E-shope, inej webovej stránke Spoločnosti a/alebo jej spriaznenej osoby, v prezentáciách určených pre potenciálnych zákazníkov alebo partnerov a v iných propagačných materiáloch Spoločnosti a/alebo jej spriaznenej osoby.

14.8. Predĺženie premlčacej doby. V súlade s § 401 Obchodného zákonníka Zákazník vyhlasuje, že Spoločnosti predlžuje premlčaciu dobu vo vzťahu ku všetkým právam a nárokom, ktoré má Spoločnosť voči Zákazníkovi, a to na dobu 10 rokov od doby, keď táto začala po prvý raz plynúť.

14.9. Rozhodné právo. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by určovali ako rozhodné právo iné právo, než je právo Slovenskej republiky.

14.10. Právomoc súdov. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, vyrieši s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky.

14.11. Oddeliteľnosť. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatným a/alebo neúčinným, nebude mať táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť žiadny vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení, pokiaľ platné právne predpisy nestanovia inak. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné a/alebo neúčinné ustanovenia VOP nahradia ustanovením novým, ktoré svojím významom a povahou najviac zodpovedá pôvodnému ustanoveniu.

14.12. Výhrada vzdania sa práva. Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán prehliadne alebo odpustí akékoľvek neplnenie, porušenie, omeškanie alebo nedodržanie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, potom takéto správanie nezakladá vzdanie sa takejto povinnosti s ohľadom na jej trvajúce alebo následné neplnenie, porušenie alebo nedodržanie a žiadne také vzdanie sa práva nebude považované za účinné, ak nebude pre každý jednotlivý prípad vyjadrené písomne.

14.13. Autorský Obsah. Informácie, text, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a iný Obsah týkajúci sa E-shopu patria Spoločnosti, resp. jej spriazneným osobám a dodávateľom, a títo sú oprávnení vykonávať k nim práva duševného vlastníctva, majetkové práva či poskytovať súhlas na ich používanie. Zákazník je oprávnený používať predmetný Obsah len pre vlastné, nekomerčné účely (interné operácie). Akékoľvek iné použitie, najmä jeho ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe, či vyťažovanie je bez súhlasu Spoločnosti zakázané.

14.14. Orgány dozoru. Orgánmi dozoru sú v súlade s § 23 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok s chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov: (a) Slovenská obchodná inšpekcia a inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie, (b) Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, (c) Slovenská inšpekcia životného prostredia a inšpektoráty, (d) Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce, (e) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, (f) colné úrady, (g) Ministerstvo obrany SR.

Verzia aktualizovaná dňa: 1.10.2023