• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Obchodné podmienky

  Článok I - Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru výlučne na účely vedeckého výskumu a vývoja. Kupujúci je oprávnený tovar objednať a prevziať aj osobne, v sídle predávajúceho na adrese: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec, pričom ustanovenia týchto obchodných podmienok platia primerane aj na tento spôsob kúpy tovaru.
  2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok.
  3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kupujúci pri uzatváraní a plnení zmluvy nevystupuje ako spotrebiteľ, preto sa na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim aplikujú ustanovenia zákona č. 513/2011 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu, a to internetovej stránke www.particlepeptides.com, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
  5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

  Článok II - Vymedzenie pojmov

  1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu prevádzkovanom na internetovej stránke www.particlepeptides.com:

   Obchodné meno: PARTICLE s. r. o.

   Reg. spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 27127/S

   Sídlo: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec

   IČO: 47 858 541

   DIČ: 2024128172

   IČ DPH: SK2024128172

   Konajúca prostr.: Erik Susztay, konateľ a Viktor Mužila, konateľ

   Mail: info@particlepeptides.com

  2. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade s platnou legislatívou oprávnený obchodovať s ponúkaným tovarom na vymedzený účel.
  3. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (v rámci Českej republiky „v rámci předmětu sví podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání“).
  4. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com, a to výlučne na účely vedeckého výskumu a vývoja.
  5. Tovarom sa rozumie akýkoľvek tovar, ktorý je možné označiť a pridať do košíka v rámci internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com v časti „KÚPIŤ PEPTIDY“ a/alebo „LABORATÓRNE PRÍSLUŠENSTVO“. Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com je určený výlučne na účely vedeckého výskumu a vývoja
  6. Orgánmi dozoru sú v súlade s § 23 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok s chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov:
   • 6.1 Slovenská obchodná inšpekcia a inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie,
   • 6.2 Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
   • 6.3 Slovenská inšpekcia životného prostredia a inšpektoráty
   • 6.4 Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce
   • 6.5 Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady
   • 6.6 Colné úrady
   • 6.7 Ministerstvo obrany

  Článok III - Poučenie predávajúceho

  1. Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com je určený výlučne na účely vedeckého výskumu a vývoja (!). Tovar ponúkaný predávajúcim sa nesmie použiť na iný účel, než je účel vedeckého výskumu a vývoja, pričom predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že chemické látky (peptidy) predávané predávajúcim:
   • 1.1. sa nesmú použiť ako liek, liečivo či účinná látka (v rámci Českej republiky ako „léčivý přípravek“ či „léčivá látka“), ktorá je vstupnou surovinou pri výrobe (v rámci Českej republiky „přípravě“) humánneho lieku alebo veterinárneho lieku, alebo ako zdravotnícka pomôcka (v rámci Českej republiky ako „zdravotnický prostředek“) a zároveň ani na akékoľvek diagnostické alebo terapeutické účely akéhokoľvek druhu,
   • 1.2. nie sú určené a ani sa nesmú použiť pre ľudskú spotrebu, t.j. nie sú potravinou a ani výživovým doplnkom (v rámci Českej republiky „doplňkem stravy“), pričom neexistuje ani žiadny dôvodný predpoklad, že chemické látky budú alebo by mohli byť ľuďmi požité, keďže predávajúci upozorňuje kupujúceho na dané obmedzenie,
   • 1.3. nie sú kozmetickým výrobkom (v rámci Českej republiky „kosmetickým přípravkem“) a ani látkou, ktorá sa má použiť pre výrobu (v rámci Českej republiky „přípravu“) kozmetického výrobku, t.j. nie sú určené na kontakt s akýmkoľvek vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny; účelom použitia nie je čistenie vonkajších častí ľudského tela, zubov a sliznice, ich parfumovanie, zmena ich vzhľadu, ich ochrana, udržiavanie v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu,
   • 1.4. nie sú určené a ani sa nesmú použiť športovcami a ani inou osobou v športe, či použiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý súvisí so športovou činnosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti športu, najmä, avšak nie s obmedzením, sa nesmú previezť, prepraviť, prechovávať, ponúknuť, predať, poskytnúť alebo podať športovcovi, či inej osobe v športe,
   • 1.5. sa nesmú akýmkoľvek iným obdobným spôsobom použiť na ľuďoch či zvieratách,
   • 1.6. sa nepovažujú za látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom špecifikované v zákone č. 397/2015 Z.z. ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (v rámci Českej republiky v „nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění pozdějších předpisů“),
   • 1.7. ak sú aj v internetovom obchode na internetovej stránke www.particlepeptides.com v časti „INFORMÁCIE O PRODUKTE“ popísané pozitívne a negatívne účinky predávaných chemických látok, žiadnym spôsobom uvedená skutočnosť neznamená, že sú chemické látky určené na ľudskú spotrebu, prípadne na iné účely, než je účel vedeckého výskumu a vývoja; predávajúci týmto výslovne upozorňuje, že pri chemických látkach je nevyhnutné vykonať ďalšie štúdiá, výskumy či analýzy a ním poskytnuté informácie slúžia iba a výlučne pre túto potrebu.

  Článok IV - Vyhlásenie kupujúceho

  1. Kupujúci vyhlasuje, že je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, fyzická osoba – podnikateľ, resp. riadne založená a existujúca právnická osoba, ktorá má odborné vedomosti a skúsenosti potrebné na manipuláciu s tovarom a jeho pracovné zaradenie alebo postavenie zodpovedá účelu vedeckého výskumu a vývoja. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom, t.j. pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (pre Českú republiku „nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“), tak vyhlasuje, že tovar využije iba a výlučne pre účel vlastného vedeckého výskumu a vývoja a zároveň zabezpečí splnenie všetkých podmienok a predpokladov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre takúto činnosť, najmä v oblasti materiálneho a personálneho vybavenia.
  2. Kupujúci vyhlasuje, že nie je spotrebiteľom a ako fyzická osoba pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (v rámci Českej republiky „v rámci předmětu sví podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání“). V prípade, ak by kupujúci ako fyzická osoba pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nemal konať v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a teda by sa považoval za spotrebiteľa, je kupujúci povinný na túto skutočnosť predávajúceho vopred pred záväzným odoslaním objednávky tovaru písomne upozorniť. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že predávajúci žiadnym spôsobom nevyvoláva a ani iným spôsobom či už priamo alebo nepriamo nemotivuje kupujúceho vydávať sa v čase uzatvorenia a/alebo plnenia kúpnej zmluvy za podnikateľa, osobu vykonávajúcu povolanie alebo zamestnanca. V prípade, ak kupujúci uvedie predávajúceho do omylu v otázke jeho postavenia ako spotrebiteľa, kupujúci berie na vedomie, že predávajúci sa bude domáhať toho, aby kupujúcemu nebol priznaný štatút spotrebiteľa a ochrana spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že tovar nesmie byť použitý na iný účel, než je účel vedeckého výskumu a vývoja. Kupujúci vyhlasuje, že tovar kupuje a bude ho ďalej používať len na účel vedeckého výskumu a vývoja (!). Kupujúci sa zaväzuje, že chemické látky (peptidy) predávané predávajúcim:
   • 3.1. nepoužije ako liek, liečivo či účinnú látku (v rámci Českej republiky ako „léčivý přípravek“ či „léčivá látka“), ktorá je vstupnou surovinou pri výrobe (v rámci Českej republiky „přípravě“) humánneho lieku alebo veterinárneho lieku, alebo ako zdravotnícku pomôcku (v rámci Českej republiky ako „zdravotnický prostředek“) a zároveň ani na akékoľvek diagnostické alebo terapeutické účely akéhokoľvek druhu;
   • 3.2. nepoužije pre ľudskú spotrebu, t.j. ako potravinu a ani výživový doplnok (v rámci Českej republiky „doplněk stravy“), pričom zabezpečí, aby neexistoval žiadny dôvodný predpoklad, že chemické látky budú alebo by mohli byť ľuďmi požité, a to s ohľadom na výslovné upozornenie kupujúceho zo strany predávajúceho týkajúce sa tejto skutočnosti;
   • 3.3. nepoužije ako kozmetický výrobok (v rámci Českej republiky „kosmetický přípravek“) a ani ako látku, ktorá sa má použiť pre výrobu (v rámci Českej republiky „přípravu“) kozmetického výrobku, nakoľko nie sú určené na kontakt s akýmkoľvek vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny a účelom použitia nie je ani čistenie vonkajších častí ľudského tela, zubov a sliznice, ich parfumovanie, zmena ich vzhľadu, ich ochrana, udržiavanie v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu;
   • 3.4. nepoužije ako športovec a ani neprevezie, nedá prepraviť, nebude prechovávať, neponúkne, nepredá, neposkytne a nepodá látky športovcovi, ani inej osobe v športe, či nepoužije akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý súvisí so športovou činnosťou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti športu;
   • 3.5. nepoužije akýmkoľvek iným obdobným spôsobom na ľuďoch či zvieratách;
   • 3.6. ako aj akékoľvek informácie poskytnuté zo strany predávajúceho pred uzatvorením, ako aj počas plnenia kúpnej zmluvy, použije iba a výlučne na účely vedeckého výskumu a vývoja a tieto chemické látky a informácie nebude ďalej akýmkoľvek iným spôsobom šíriť inak, než prezentovaním, že sa majú použiť na vedecký výskum a vývoj.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že existujú určité riziká spojené s nakladaním, používaním, vývozom, dovozom a distribúciou tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil a je si plne vedomý a znalý relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie, ako aj štátu dodania týkajúcich sa kúpy, dovozu, vývozu, použitia, nakladania a distribúcie tovaru, zdravotných a bezpečnostných rizík spojených s manipuláciou tovaru, pravidiel priemyselnej hygieny nevyhnutnej na ochranu pracovníkov a povinnosti primerane varovať tretie osoby o zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s tovarom. V prípade, že tovar nebude možné do požadovaného štátu dodať na základe relevantných právnych predpisov daného štátu, zodpovedá kupujúci za prípadnú škodu, ktorá vznikne predávajúcemu v súvislosti s odoslaním a vrátením tovaru.
  5. Predávajúci nie je povinný poznať relevantné právne predpisy štátu dodania týkajúce sa dovozu, vývozu, distribúcie a nakladania s tovarom. Pokiaľ má kupujúci záujem uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je dodanie tovaru ponúkaného predávajúcim, je jeho povinnosťou oboznámiť sa s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a štátu dodania a možnosťou dovozu tovaru do požadovaného štátu a predávajúceho na akékoľvek obmedzenia výslovne upozorniť.
  6. Kupujúci vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil s trestnoprávnymi následkami vyplývajúcimi z neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a je si vedomý toho, že ten, kto vo väčšom rozsahu neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu (pre územie Slovenskej republiky ide o zákon č. 397/2015 Z.z. ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; v rámci Českej republiky o „nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění pozdějších předpisů“) na iný ako liečebný účel alebo kto takú činnosť sprostredkuje, sa môže dopustiť trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Kupujúci vyhlasuje, že sa v súvislosti s kúpou tovaru od predávajúceho nedopustí trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, ani žiadneho iného trestného činu.
  7. Kupujúci vyhlasuje, že bude testovať, používať, dovážať, vyvážať, distribuovať a uvádzať na trh tovar len v súlade s relevantnými právnymi predpismi daného štátu, týmito obchodnými podmienkami a skúsenosťami nadobudnutými v odbore.
  8. Kupujúci vyhlasuje, že s tovarom budú nakladať len kvalifikované a riadne vyškolené osoby, ktoré sa budú podieľať na vedeckom výskume a vývoji.
  9. V súlade s vyhláseniami kupujúceho predávajúci predpokladá, že kupujúci je oboznámený s vlastnosťami, možnosťami využitia, podmienkami nakladania a skladovania tovaru a s právnymi predpismi s tým súvisiacimi. Predávajúci neposkytuje žiadne poradenstvo, konzultácie, ani informácie kupujúcemu ohľadom vlastností, možností využitia, podmienok nakladania a právnych predpisov s tým súvisiacich, okrem tých, ktoré sú zverejnené na stránkach internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com.
  10. Kupujúci kupuje, používa, dováža, vyváža, distribuuje a vykonáva akýkoľvek ďalší výskum a vývoj s tovarom na vlastné riziko. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže vzniknúť nesprávnym použitím tovaru, nedbanlivosťou, zneužitím alebo akoukoľvek inou nepredvídateľnou okolnosťou, a to bez ohľadu na to, či si ich kupujúci alebo tretia osoba uplatňuje z titulu kúpnej zmluvy, zodpovednosti za škodu alebo iného právneho dôvodu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie noriem trestného práva kupujúcim. Kupujúci vyhlasuje, že bude zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe tým, že nakladal s tovarom, dovážal ho, vyvážal, distribuoval alebo inak používal spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.
  11. Predávajúci v žiadnom prípade netoleruje zneužitie predávaného tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť predaj tovaru záujemcovi, ak má dôvod sa domnievať, že ním nie je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, osoba s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami v odbore alebo ak má dôvod sa domnievať, že tovar bude použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, relevantnými právnymi predpismi alebo účelom predaja. Uvedenú výhradu však nemožno vykladať tak, že by predávajúci bol povinný zisťovať, preverovať alebo iným spôsobom overovať okolnosti, za ktorých si kupujúci tovar dodávaný predávajúcim kupuje, pričom predávajúci uvádza, že sa spolieha na pravdivosť a úplnosť vyhlásení kupujúceho podľa tohto článku obchodných podmienok.

  Článok V - Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Zoznam položiek tovaru na stránkach internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com je katalógom bežne dodávaného tovaru. Zverejnenie informácií na stránkach internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com nie je možné považovať za návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy, nakoľko údaje uvádzané predávajúcim na internetovej stránke majú len orientačný charakter a záväznými sa stávajú len v prípade výslovného potvrdenia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.
  2. Tovar je možné objednať na stránkach internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com. Kupujúci je oprávnený tovar objednať aj osobne, v sídle predávajúceho na adrese: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec.
  3. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.particlepeptides.com postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím na políčko „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Po ukončení nakupovania sa kupujúci dostane na podstránku nákupného košíka označenú ako „NÁKUPNÝ KOŠÍK“ so sumarizáciou vybraného tovaru, vrátane jeho popisu, dostupnosti, jednotkovej ceny, množstva a celkovej kúpnej ceny. Po vytvorení užívateľského účtu, resp. po prihlásení sa na podstránke označenej ako „PRIHLÁSIŤ SA“, kupujúci následne vyberie doručovaciu adresu na podstránke „ADRESA“ a zvolí spôsob dodania na podstránke „DORUČENIE“. Kupujúci je povinný sa pred záväzným odoslaním objednávky oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho označenými ako „Obchodné podmienky“ a odkliknúť súhlas s ich znením. Kupujúci je zároveň povinný na podstránke „VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO“ potvrdiť informácie týkajúce sa účelu kúpy tovaru a s tým súvisiace skutočnosti. V prípade, ak bude mať kupujúci akékoľvek otázky alebo nejasností ohľadom obsahu „VYHLÁSENIA KUPUJÚCEHO“, je oprávnený sa kedykoľvek pred záväzným odoslaním objednávky obrátiť na predávajúceho. Spôsob platby kupujúci vyberá na podstránke „PLATBA“, na ktorej sa kupujúcemu zároveň zobrazí zhrnutie celej objednávky, a to pred jej záväzným odoslaním. Kupujúci záväzne odošle objednávku kliknutím na „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“. Kupujúci má možnosť kedykoľvek pred záväzným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
  4. Kupujúci záväzným odoslaním, resp. v prípade osobného objednávania doručením objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
  5. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci preverí dostupnosť jednotlivých položiek objednaného tovaru, ako aj spôsobilosť predávajúceho riadne a včas dodať tovar kupujúcemu podľa objednávky; na základe dotknutého preverenia predávajúci buď objednávku potvrdí alebo kupujúceho informuje o nemožnosti dodania tovaru. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzatvorená kúpna zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
  6. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinností predávajúceho vyplývajúcich mu z osobitných právnych predpisov, najmä z oblasti účtovníctva a daňových predpisov.

  Článok VI - Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
  2. Predávajúci je povinný najmä:
   • 2.1. Poskytnúť kupujúcemu informácie o tovare v súlade s platnou právnou úpravou,
   • 2.2. Zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
   • 2.3. Dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas.
  3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
  4. Kupujúci je povinný najmä:
   • 4.1. Uviesť v objednávke iba a výlučne pravdivé, úplné a správne údaje a informácie;
   • 4.2. Prevziať tovar riadne a včas,
   • 4.3. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
   • 4.4. Používať tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami výlučne len na účely vedeckého výskumu a vývoja,
   • 4.5. Nakladať s tovarom, dovážať, vyvážať, distribuovať a inak používať tovar len v súlade s relevantnými právnymi predpismi príslušného štátu, kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.
  5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia trestného zákona nesie trestnoprávnu zodpovednosť.
  7. V prípade, že kupujúci označí ako miesto dodania tovaru adresu v inom štáte, než je Slovenská republika, avšak tovar nebude možné do požadovaného štátu dodať na základe relevantných právnych predpisov daného štátu, zodpovedá kupujúci za prípadnú škodu, ktorá vznikne predávajúcemu v súvislosti s odoslaním a vrátením tovaru. Pre prípad vrátenia tovaru z uvedených dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu po odpočítaní nákladov na dodanie a vrátenie tovaru a zmluvnej pokuty vo výške 20 % z kúpnej ceny. V prípade, že vrátený tovar bude poškodený alebo znehodnotený, nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu ani náklady na dodanie a vrátenie tovaru.

  Článok VII - Kúpna cena tovaru

  1. Kúpne ceny jednotlivých položiek tovaru sú na stránkach internetového obchodu www.particlepeptides.com aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
  2. Konečná kúpna cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky vrátane všetkých poplatkov (napr. poštovné), v prípade osobného objednávania tovaru cena uvedená zo strany predávajúceho pred potvrdením objednávky kupujúceho.
  3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane kúpnej ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na stránkach internetového obchodu www.particlepeptides.com. K uzavretiu kúpnej zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k príslušnému tovaru, však dochádza až okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za kúpnu cenu, ktorá bola uvedená v objednávke kupujúceho zrealizovanej na stránkach internetového obchodu www.particlepeptides.com v čase objednania tovaru.
  4. Dokladom o predaji vrátane kúpnej ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá bude zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme spolu s potvrdením o odoslaní zásielky po zaplatení kúpnej ceny; v prípade osobného objednávania tovaru bude potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny odovzdané kupujúcemu osobne, prípadne zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu.

  Článok VIII - Poštovné a balné

  1. Predávajúci si balné neúčtuje

  Článok IX - Platobné podmienky

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.
  2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
   • Platba vopred bankovým prevodom
   • V prípade osobného objednania tovaru platba v hotovosti
  3. Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny na základe potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci nezaplatí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  Článok X - Dodacie podmienky

  1. Predávajúci expeduje objednaný tovar kupujúcemu zväčša v lehote do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky a prijatia platby kúpnej ceny. Pokiaľ nie je možné tovar expedovať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Lehota dodania tovaru musí byť primeraná, pričom jej dĺžka závisí od zvoleného miesta a spôsobu dodania. V prípade osobného objednania tovaru je tovar dodaný okamžite, ak nie je zo strany predávajúceho určené inak.
  2. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania na podstránke na podstránke „DORUČENIE“.
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
  4. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru alebo a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  5. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru po jeho prevzatí, informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch e-mailom na info@particlepeptides.com.

  Článok XI - Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  Článok XII - Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

  1. Zodpovednosť za vady predávajúceho a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.particlepeptides.com, v sekcii Doprava a reklamácie.

  Článok XIII - Trvanie a ukončenie kúpnej zmluvy

  1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
  2. V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu kúpnej zmluvy napr. v dôsledku odstúpenia niektorej zmluvnej strany, kupujúci je povinný, pokiaľ mu už bol tovar doručený, tento tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť späť predávajúcemu, a to prostredníctvom pošty alebo kuriéra. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci doručí tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu: PARTICLE s. r. o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom.
  3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa predčasného ukončenia kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak.
  4. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že namiesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
  5. Pri predčasnom ukončení kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu pred tým, ako mu je tovar riadne vrátený späť, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  6. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  7. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
  8. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru.

  Článok XIV - Ochrana osobných údajov

  1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva v súlade s nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Podmienky spracúvania osobných údajov predávajúcim ako prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.particlepeptides.com v sekcii Ochrana osobných údajov.

  Článok XV - Autorské práva

  1. Informácie, text, obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a iný obsah vypracovaný alebo zverejnený predávajúcim (ďalej len „obsah internetovej stránky“) je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z.. Všetky práva súvisiace s autorským dielom vykonáva predávajúci.
  2. Kupujúci a tretie osoby sú oprávnené používať obsah internetovej stránky len pre vlastné, nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie, najmä jeho ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe, je bez súhlasu predávajúceho zakázané.
  3. Akékoľvek iné použitie obsahu internetovej stránky predávajúceho môže mať za následok vznik zodpovednosti za škodu, naplnenie skutkovej podstaty niektorých trestných činov, prípadne iný právny následok.

  Článok XVI - Rozhodné právo a právomoc súdov pre obchodné zmluvy

  1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým však ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by určovali ako rozhodné právo iné právo, než je právo Slovenskej republiky.
  2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že akýkoľvek pokus o zmier bude neúspešný, obráti sa zmluvná strana, ktorá sa bude cítiť poškodená vo svojich právach na príslušný súd. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami vyrieši s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky

  Článok XVII - Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.particlepeptides.com v deň záväzného odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
  3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2020.