Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Ďalšie informácie Prijímam Neprijímam
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Doprava a reklamácie

  GLS Logistics

  Krajina/Štát

  Termín dodania

  Slovensko

  1 – 2 dni

  Česká republika

  2 dni

  Rakúsko

  2 – 3 dni

  Malta

  6 – 7 dní

  Veľká Británia

  3 – 4 dni

  DHL Logistics

  Krajina/Štát

  Termín dodania

  Slovensko

  1 – 2 dni

  Česká republika

  2 – 3 dni

  Rakúsko

  2 – 3 dni

  Chorvátsko

  5 – 6 dní

  Francúzsko

  6 – 7 dní

  Lotyšsko

  4 dni
  Poľsko

  2 – 3 dni

  Portugalsko

  7 – 8 dní

  Slovenská pošta

  Krajina/Štát

  Termín dodania

  Slovensko

  2 dni

  Česká republika

  4 – 7 dní

  Chorvátsko

  4 – 7 dní

  Francúzsko

  4 – 7 dní
  Lotyšsko

  4 – 7 dní

  Malta

  4 – 7 dní

  Poľsko

  4 – 7 dní

  Portugalsko

  4 – 7 dní
  Veľká Británia

  4 – 7 dní

  USA

  6 – 9 dní

    

    

  Reklamačný poriadok
  pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je spoločnosť PARTICLE s.r.o.


  Článok I - Úvodné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácií.
  2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.
  3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:


  Obchodné meno: PARTICLE s.r.o.
  Reg. spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 27127/S
  Sídlo: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec
  IČO: 47 858 541
  DIČ: 2024128172
  IČ DPH: SK2024128172
  Zastúpená: Erik Susztay, konateľ
  Viktor Mužila, konateľ
  Mail: info@particlepeptides.com

  1. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:  Článok II - Prevzatie tovaru kupujúcim

  1. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je možné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  2. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru po jeho prevzatí, informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch e-mailom na info@particlepeptides.com.


  Článok III - Zodpovednosť za vady

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
  2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
  3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.
  5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
  6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:


  Článok IV - Uplatnenie reklamácie

  1. Predávajúci rieši každú reklamáciu s kupujúcim individuálne.
  2. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po tom, ako prezrie tovar a zistí vady alebo po tom ako tovar mal prezrieť a vady zistiť, odoslať predávajúcemu správu o vadách tovaru v listinnej podobe na nasledovnú adresu: PARTICLE s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec alebo e-mailom na info@particlepeptides.com. Spotrebiteľ môže použiť:

   

  Reklamačný protokol

   

  1. Pokiaľ kupujúci správu o vadách tovaru nezašle predávajúcemu mailom bez zbytočného odkladu, nemožno priznať práva kupujúceho z vád tovaru v súdnom konaní.
  2. Kupujúci nemôže spolu so správou o vadách tovaru odoslať tovar späť predávajúcemu. Opätovným zasielaním tovaru by sa tovar, vzhľadom na svoj špecifický charakter, znehodnotil a poškodil. V prípade, že kupujúci odošle tovar späť predávajúcemu bez toho, aby ho predtým upozornil na vady tovaru v správe o vadách tovaru zaslanej mailom, dohodol sa s predávajúcim na postupe vybavenia reklamácie a bez toho, aby ho predávajúci písomne požiadal o vrátenie tovaru, bude zodpovedať za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikla.


  Článok V - Nároky z uplatnenej reklamácie

  1. Pokiaľ predávajúci na základe správy o vadách tovaru odoslanej kupujúcim riadne a včas mailom uzná vady tovaru, doručí mu predávajúci náhradný tovar na vlastné náklady alebo mu vráti kúpnu cenu.
  2. Voľba medzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanej správe o vadách tovaru alebo bez zbytočného odkladu po tom.


  Článok VI - Vybavenie reklamácie

  1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
  3. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.


  Článok VII - Zodpovednosť za vady podľa Obchodného zákonníka

  1. Zodpovednosť za vady predávajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho podnikateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
  3. Kupujúci podnikateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci podnikateľ tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
  4. Právo kupujúceho podnikateľa z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci podnikateľ nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci podnikateľ vady zistil, že kupujúci podnikateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1, 2 Obch. zák. sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.


  Článok VIII - Záverečné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.particlepeptides.com, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
  2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 30.10.2016.