• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Reklamačný poriadok

  Článok I - Úvodné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácií.
  2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci pri uzatváraní a plnení zmluvy nevystupuje ako spotrebiteľ, preto sa na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim aplikujú ustanovenia zákona č. 513/2011 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim u predávajúceho:


  Obchodné meno: PARTICLE s. r. o.
  Reg. spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 27127/S
  Sídlo: Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec
  IČO: 47 858 541
  DIČ: 2024128172
  IČ DPH: SK2024128172
  Konajúca prostr.: Erik Susztay, konateľ a Viktor Mužila, konateľ
  Mail: info@particlepeptides.com

  Článok II - Prevzatie tovaru kupujúcim

  1. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je možné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  2. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru po jeho prevzatí, informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch e-mailom na info@particlepeptides.com.

  Článok III - Zodpovednosť za vady

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, t.j. že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, o ktorých kupujúci v čase prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal a mohol. Predávajúci rovnako nezodpovedá ani za vady vzniknuté:
   • a) mechanickým poškodením tovaru,
   • b) používaním alebo uskladnením tovaru v rozpore s podmienkami používania,
    c) používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
    d) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
    e) nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
    f) prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
    g) používaním tovaru na iné účely, než účel vedeckého výskumu a vývoja.

  Článok IV - Uplatnenie reklamácie

  1. Predávajúci rieši každú reklamáciu s kupujúcim individuálne.
  2. Kupujúci je povinný vytknúť vadu v tzv. správe o vadách, a to buď v listinnej podobe na nasledovnú adresu: PARTICLE s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec alebo e-mailom na info@particlepeptides.com. Kupujúci môže pre tento účel použiť predávajúcim pripravený:

  Reklamačný protokol

  1. Kupujúci je povinný vytknúť zistené vady dodávaného tovaru podľa ods. 2 tohto článku najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy mal kupujúci vadu zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedy mohla byť vada zistená neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od okamihu prevzatia tovaru. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa uplatní jednak u zjavných vád ako aj skrytých vád. V prípade, ak kupujúci túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, považuje sa dodanie tovaru zo strany predávajúceho za riadne a vykonané včas a akékoľvek nároky kupujúceho z vád zanikajú.
  2. Kupujúci nemôže spolu so správou o vadách tovaru odoslať tovar späť predávajúcemu. Opätovným zasielaním tovaru by sa tovar, vzhľadom na svoj špecifický charakter, znehodnotil a poškodil. V prípade, že kupujúci odošle tovar späť predávajúcemu bez toho, aby ho predtým upozornil na vady tovaru v správe o vadách tovaru zaslanej mailom, dohodol sa s predávajúcim na postupe vybavenia reklamácie a bez toho, aby ho predávajúci písomne požiadal o vrátenie tovaru, bude zodpovedať za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikla.

  Článok V - Nároky z uplatnenej reklamácie

  1. Pokiaľ predávajúci na základe správy o vadách tovaru odoslanej kupujúcim riadne a včas uzná vady tovaru, doručí mu predávajúci náhradný tovar na vlastné náklady, ak takým náhradným tovarom disponuje, alebo mu vráti kúpnu cenu.
  2. Voľba medzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanej správe o vadách tovaru.

  Článok VI - Vybavenie reklamácie

  1. Vybaviť reklamáciu niektorým spôsobom podľa čl. V ods. 2  je predávajúci povinný v primeranej lehote, ktorú na tento účel predávajúci určí a oznámi kupujúcemu.
  2. V prípade, ak kupujúci upovedomí predávajúceho o vade, za ktorú podľa názoru kupujúceho zodpovedá predávajúci, a ten predmetnú vadu nezistí, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vykonané práce, ako aj všetky výdavky a náklady s tým súvise.

  Článok VII - Záverečné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný predávajúcim, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
  2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2020.