• SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Čo sú to výskumné peptidy?

  V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť fakt, že od minulého storočia bolo postupne objavených viac ako 7000 prirodzene sa vyskytujúcich peptidov.

  V ľudskom tele vykonávajú tieto peptidy mnohé dôležité úlohy ako hormóny, rastové faktory, neurotransmitery, ligandy iónových kanálov alebo antiinfekčné látky. Výskumné peptidy sú jednoducho také, ktoré sa používajú vo vedeckom výskume za účelom získania poznatkov a výsledkov ich pôsobenia, najmä pre vznik budúcich liekov. Záujem o peptidy totiž za posledné obdobie vzrástol, a to najmä zo strany farmaceutického výskumu a vývoja. Ukázalo sa, že tieto účinné a selektívne signálne molekuly, ktoré sa v tele viažu na špecifické receptory bunkového povrchu, čím spúšťajú rôzne intracelulárne účinky, sú vysoko účinné a relatívne bezpečné pri terapeutických aplikáciách. Pacienti a účastníci klinických štúdií ich väčšinou veľmi dobre znášajú. Ich pôsobenie je vysoko selektívne a účinné, preto je tento sľubný potenciál v oblasti medicínskeho využitia hnacím motorom pre nové a nové výskumy, štúdie  a experimenty. Prudký nárast dopytu po výskumných peptidoch je preto súčasťou cesty k farmaceutikám a terapeutikám budúcnosti  a celkového pokroku v tejto oblasti.

  Výskumné peptidy vs lieky?

  Podstatný rozdiel medzi schválenými liekmi a výskumnými peptidmi je ten, že výskumné peptidy sú určené výhradne len na vedecké a výskumné účely a experimenty „in vitro“, čo znamená „v skúmavke“, teda mimo tela. Nie sú zatiaľ schválené ako lieky, ktoré by mohol lekár predpísať na liečbu akejkoľvek choroby. Už stovky peptidových terapeutík boli skúmané a vyhodnocované v klinických štúdiách. Práve výskum, ktorému sa venujú mnohí vedci z celého sveta, často používa výskumné peptidy v laboratóriách na štúdium nad rámec tradičného dizajnu peptidov. Cieľom je objaviť varianty peptidov, ktoré by sa následne mohli stať farmaceutikami.

  Na báze peptidov sa na trh dostalo už asi 60 farmaceutických liekov, ktoré prešli všetkým potrebným pre schválenie úradmi. V USA je to Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktorý musí liek schváliť. Ako príklad by sme mohli uviesť liek na rakovinu prostaty LupronTM alebo liek na liečbu diabetu 2. typu VictozaTM. Oba tieto lieky dosiahli veľké obraty predaja. Takéto schválené lieky nie sú výskumnými peptidmi. Výskumné peptidy sa ako lieky uvádzať ani predpisovať nedajú. I keď vykazujú výborné a bezpečné výsledky a účinky v štúdiách, musia prejsť prísnym procesom klinického skúšania a následného schválenia FDA. Dajú sa používať na výskum a vedecké účely, nakoľko by mohli viesť k veľmi dôležitým novým objavom a vývoju budúcich liečiv. Dovtedy sa však nemôžu predpisovať ani používať na prevenciu od lekárov.

  Výskumné peptidy ako základ pre budúce lieky

  Vzhľadom na sľubný potenciál peptidov pre medicínske aplikácie, sú potrebné čoraz intenzívnejšie výskumy, štúdie a experimenty s peptidmi, aby bolo možné objaviť farmaceutické látky súčasnosti a budúcnosti. Preto sa dopyt po výskumných peptidoch intenzívne zvyšuje. Podporujú pokrok v nových oblastiach výskumu.

  V klinických štúdiách preukazovali výskumné peptidy výnimočnú bezpečnosť a znášanlivosť zo strany účastníkov štúdií, pri zachovaní vysokej selektivity, účinnosti, ako aj predvídateľného metabolizmu. Peptidy preto predstavujú obrovskú príležitosť pre ďalší terapeutický vývoj. Veľký nárast obezity a diabetu 2. typu, rovnako ako úmrtnosť na rakovinu, spravilo z týchto dvoch oblastí jedny z hlavných, ktoré podporujú výskum a vývoj liekov na báze peptidov. V Severnej Amerike, ale nie len tam, predstavujú metabolické ochorenia, ako je obezita a diabetes, vážny a vzrastajúci problém. Podobne vedie nárast úmrtí na onkologické ochorenia k hľadaniu alternatív k tradičnej chemoterapii. Obe tieto oblasti volajú po vývoji peptidových liekov a podnecujú ďalší výskum.

  Výskum peptidov sa rozšíril však aj do iných oblastí. Napríklad do sféry infekčných chorôb, zápalov alebo zriedkavých ochorení a potenciál by mohol mať aj pri diagnostike a očkovaní. Výskumné peptidy teda slúžia ako základ pre experimenty a vývoj v laboratóriách. Tam sa odohráva rozhodujúci výskum a štúdie, ktoré sa zameriavajú najmä na odhalenie a preukázanie terapeutického potenciálu peptidov pre budúce lieky. Sú teda nesmierne dôležité pre ďalší vývoj a možné efektívne budúce liečivá, ktoré by sa dali používať pri liečbe závažných ochorení.

  Upozornenie
  Tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je určený výlučne na vedecký a výskumný účel. Tovar ponúkaný predávajúcim predstavuje chemické látky, ktoré sa nesmú použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potraviny, potravinárske prídavné látky, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí alebo zvieratá. Žiadny z produktov ponúkaných predávajúcim nie je možné považovať za jedlo, prísadu do jedla, liek, výživnú látku, kozmetiku ani inú látku určenú na použitie pre ľudí alebo zvieratá. Žiaden z týchto produktov nemôže byť použitý na diagnostické alebo terapeutické účely.