Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • SK
 •  | 
 • EN
 •  | 

  Výsledky štúdií Ipamorelínu

  Vychádzajúc zo zlúčeniny NNC 26-0194 [3-(4-imidazolyl) propionyl-D-Phe-Ala-Trp-D-Phe (CH2NH) Lyzol] vyvinuli výskumníci spoločnosti Novo Nordisk zlúčeninu NNC 26-0161 (ipamorelín)1. Ipamorelín je schopný indukovať masívne vylučovanie rastového hormónu, pričom je účinný pri intravenóznej (i.v.), intramuskulárnej a subkutánnej ceste podania, a čo je zaujímavé, aj iontoforéznou transdermálnou cestou podania.
  Ipamorelín vykazuje lineárnu farmakokinetiku.
  Time – čas, Ipamorelin Concentration – koncentrácia ipamorelínu
  Tento peptid uvoľňujúci rastový hormón má u typického klienta terminálny polčas najmenej 2 hodiny so systémovým klírensom 0,078 l/h/kg a distribučným objemom v ustálenom stave 0,22 l/kg. Veľká molekula, ako napríklad peptid, je primárne lokalizovaná v centrálnom kompartmente a preto sa očakáva malý distribučný objem.
  U nízkych prepubertálnych detí produkoval GHRP-2 malý distribučný objem (0,32 l/kg) a polčas 1,5 hodiny.
  Ipamorelín má o 25% dlhší polčas než GHRP-2.
  Účinok ipamorelínu na rastový hormón
  Koncentrácia rastového hormónu stúpa k ostrému vrcholu po približne 0,67 hodinách a po 6 hodinách klesne na veľmi nízku hodnotu pri všetkých úrovniach dávkovania. Vrcholová koncentrácia rastového hormónu nastane po vrcholovej koncentrácii ipamorelínu. Koncentrácia ipamorelínu v plazme pretrvávala dlhšie než koncentrácia rastového hormónu v plazme a naďalej pôsobila na menšie pulzy.
  Odkazy:
  1 - Rasmussen, M.H., Sogaard, B., Ynddal, L., Groes, L., Helmgaard, L. a Nordholm, L. (1998) Ipamorelin – a very potent novel growth hormone secretagogue. Proceedings of 80th Annual Meeting Endocrine Society, New Orleans, USA. Abstr Str.1-185
  2 - Brosnan-Cook, M. a kol. (1998) Iontophoretic delivery of ipamorelin, a growth hormone secretagogue. Proceedings of 80th Annual Meeting Endocrine Society, New Orleans, USA. Abstr Str. 1-186
  3 - Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Modeling of Ipamorelin, a Growth Hormone Releasing Peptide in Human Volunteers, Jogarao V S Gobburu; Henrik Agerso; William J Jusko; Lars Ynddal Pharmaceutical Research; Sep 1999; 16, 9; ProQuest Nursing & Allied Health Source Str.. 1412
  4 - Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Growth Hormone-Releasing Peptide-2: A Phase I Study in Children1 Catherine Pihoker, Gregory L. Kearns, Daniel French a Cyril Y. Bowers, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 83, č. 4 1168-1172
  Poďme sa pozrieť na Rasmussen 1 v Growth Hormone & IGF Research ročník 8, číslo 4. August 1998, strana 332
  P-11 IPAMORELÍN – NOVÁ A VEĽMI ÚČINNÁ LÁTKA STIMULUJÚCA SEKRÉCIU RASTOVÉHO HORMÓNU
  MH Rasmussen, B Soogaar, L YnddaI, L Groes, L Helmgaard, L Nordholm. Novo Nordisk A/S, Klinický vývoj, Bagsvaerd, Dánsko.
  V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami a jednorazovou dávkou a eskaláciou dávky sa študovala farmakokinetika ipamorelínu, novej pentapeptidovej látky stimulujúcej sekréciu rastového hormónu, a jeho vplyv na vylučovanie rastového hormónu (GH). Osem zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia (6 aktívnych, 2 placebo) na každej z piatich úrovní dávky dostávalo skúšaný produkt vo forme 15 min i.v. infúzie. Dávka 1-5: 0,003, 0,01, 0,03, 0,06, 0,1 mg/kg, v danom poradí.
  10 hodinový plazmatický profil ipamorelínu bol stanovený pre úroveň dávky 1-3 a 24 hodinový plazmatický profil bol stanovený pre úroveň dávky 4 a 5. Desať hodinový plazmatický profil vylučovania GH bol stanovený pre všetky úrovne dávky. Neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce účinky a žiadny z účastníkov štúdie neprerušil svoju účasť v štúdii v dôsledku nežiaduceho účinku.
  Cmax a AUC ipamorelínu sa zvyšovalo so zvyšujúcou sa dávkou v rozmedzí 30-809 nmol/l a 68-1823 nmol*h/l. Eliminačný polčas bol v rozmedzí od 2,4 do 3,1 h pre tri najnižšie dávky a 6,4 a 5,5 h pre dávku 4 a 5.
  Ohromné! Pri vysokej dávke zostáva ipamorelín aktívny po dobu 5 až viac než 6 hodín. To znamená, že pri dávke približne 4 mg bude ipamorelín v plazme účinný až po dobu 5 hodín.
  Táto skutočnosť naznačuje hlboký kompartment, ktorý bol odhalený až po dlhšom intervale odoberania vzoriek alebo po vysokých dávkach. Ipamorelín bol schopný stimulovať vylučovanie GH spôsobom závislým od dávky s Cmax v rozmedzí od 20-223 mU/l a AUC v rozmedzí od 30-373 mU*h/l. To by sa malo porovnať s priemernou hodnotou Cmax pre rastový hormón 11 MU/1 u subjektov užívajúcich placebo. Výrazné vylučovanie rastového hormónu.
  Hoci bola preukázaná linearita medzi ipamorelínom a rastovým hormónom s ohľadom na AUC a Cmax, maximálna koncentrácia rastového hormónu sa dosiahla pri úrovni dávky 0,06 mg/kg, čo znamená, že 0,06 mg/kg je najvyššia účinná dávka. Záverom možno povedať, že ipamorelín je schopný indukovať masívne vylučovanie rastového hormónu u zdravých subjektov mužského pohlavia.