Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Learn more I accept I refuse
 • Anglicky
 • Slovensky
 • Účinky podania hormónu uvoľňujúceho rastový hormón na imunitný systém starnúcich mužov a žien

  Khorram O., Yeung M., Vu L., Yen SS.

  Abstrakt

  Starnutie u ľudí je spojené s poklesom funkčných aktivít osi GH-inzulínu podobného rastového faktora I (IGF-I) a imunitného systému. Keďže lymfocyty exprimujú GH-IGF-I a GHRH a ich príslušné receptory, obnovenie tejto osi u osôb v pokročilom veku podaním GHRH môže zvýšiť funkciu imunitných buniek.

  Táto hypotéza bola otestovaná v zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdií trvajúcej 5 mesiacov, v ktorej si zdravé staršie subjekty (10 žien, 9 mužov) sami subkutánne podávali nočné placebo po dobu 4 týždňov s následným podávaním [norleucín27]GHRH (1-29)-NH2 v dávke 10 mikrogramov/kg po dobu 16 týždňov. Vzorky krvi odobratej nalačno (08:00 – 09:00) boli získané na imunitné štúdie a na meranie sérových koncentrácií IGF-I a rozpustného receptora interleukínu (IL)-2. Pulzatilita GH bola stanovená vo vzorkách krvi získaných v 10-minútových intervaloch počas 12 h (20:00 – 08:00). Čerstvo izolované periférne lymfocyty boli analyzované prietokovou cytometriou na stanovenie podskupín lymfocytov a monocytov. Merali sa reakcie stimulácie mitogénov, počet prirodzených zabíjačských buniek a cytotoxicita, bazálna a stimulovaná sekrécia IL-2 z kultivovaných lymfocytov a produkcia mediátorovej RNA IL-2 a IL-2R. Tieto štúdie sa vykonali na začiatku štúdie, po placebe a počas podávania analógu GHRH po 4 a 16 týždňoch.

  Liečba analógom GHRH viedla k významnému zvýšeniu (107 % u mužov a 70 % u žien) 12-hodinovej integrovanej sekrécie GH (P < 0,05) a sérových hladín IGF-I (28 %) (P < 0,0001) u mužov aj žien do 4 týždňov, pričom toto zvýšenie trvalo 12 týždňov v prípade IGF-I a 16 týždňov v prípade GH. Aktivácia imunitného systému nastala u obidvoch pohlaví do 4 týždňov. K 3% nárastu (P < 0,001) lymfocytov exprimujúcich transferínový receptor (CD71) a monocytov (CD14) (P < 0,05) došlo do 4 týždňov. Do 16 týždňov došlo k významnému zvýšeniu (30 %) B buniek (CD20) (P < 0,01), buniek exprimujúcich receptor alfa/beta T buniek (20 %) (P < 0,01) a receptorov gama/delta T buniek (40 %) (P < 0,0001). Počas liečby nenastali žiadne zmeny v počte T buniek (CD3), podskupín T buniek (CD4, CD8) alebo NK buniek (CD57). Zvýšenie počtu B buniek bolo spojené so zvýšenou odpoveďou (50 %) na mitogény B buniek: pokeweed mitogény (P < 0,01 alebo lepšie) a bunky Staphylococus aureus (P < 0,001) a prechodným zvýšením cirkulujúcich IgG (P < 0,0001), IgM a IgA (P < 0,001) po 4 týždňoch. Funkčne sa aktivovali T bunky, čo dokazuje 50 % zvýšenie odpovede na fytohemaglutinín (P < 0,01 alebo lepšie), 70 % zvýšenie počtu lymfocytov exprimujúcich receptor IL-2 (IL-2R) (CD25) (P < 0,001) a zvýšená produkcia mediátorovej RNA IL-2R a bazálna sekrécia IL-2 (50 %) (P < 0,05) po 16 týždňoch liečby. Okrem toho významne narástla hladina cirkulujúceho rozpustného receptora IL-2 (15 %) (P < 0,05) do 4 týždňov liečby a toto zvýšenie sa zachovalo počas celej štúdie.

  Nezistili sa žiadne rozdiely medzi pohlaviami v imunitnej odpovedi na analóg GHRH a žiadne nepriaznivé účinky. Tieto výsledky ukazujú, že podanie analógu GHRH má výrazné účinky zvyšujúce imunitu a môže byť terapeuticky prospešné pri oslabenej funkcii imunitného systému.

  PMID: 9360512
  DOI: 10.1210/jcem.82.11.4363
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9360512